Utveckling i globala team: Skönare drömmar med hjälp av PLM-lösningar och expertis från PTC

Superentreprenören ELON MUSK och F1-föraren LEWIS HAMILTON bland användarna av en ny avancerad, datastyrd sänglösning, som tagits fram rekordsnabbt med PTC’s ARENA-plattform. Ett av de mer spännande dragen gällande PLM-lösningar är de extremt breda användningsområden som idag följer med konceptets kapabiliteter. I allt från rymdskepp, bilar och mobiltelefoner till design och hantering av byggnader, fritidskläder och gör PLM-system idag nytta som sammanhållande plattform för utveckling, tillverkning, distribution och hantering av de framtagna produkterna i slutanvändarnas händer. Här kommer ytterligare ett intressant exempel på PLM-systemens breda kapacitet: Ny teknik som kan upptäcka och stoppa sovande personers snarkning har möjliggjorts tack vare expertis inom PLM-hantering. I detta fall handlar det om PTC’s brittiska, Reading-baserade avdelning.
Det är amerikanska Eight Sleep, världens första aktör inom sömnträning, som har lanserat sin Pod 4 Ultra i Storbritannien. Detta har klarats av på rekordtid och skapat företagets mest kraftfulla produktbas hittills, en avancerad säng, som möjliggör justerbar kroppsposition och reglerar olika temperaturer på båda sidor av sängen.
Fungerar det? ”Absolut,” konstaterar Harry Xiao, direktör för hårdvaruprogram i Eight Sleep, som också berättar att lösningen användas av kända världsstjärnor som F1-föraren Lewis Hamilton, superentreprenören Elon Musk och Marc Zuckerberg. ”Det som är en slags avgörande funktionsbas i lösningen - den unika kyltanken - ger fullständig klimatkontroll med sin beprövade biometriska spårning som upptäcker snarkning från upp till två individer utan att några wearables behövs - är bara 7,5 centimeter hög och passar in i befintliga sängramar precis under madrassen.”
Jon Hirschtick, mannen bakom välkända CAD-lösningar som SolidWorks och Onshape, numera EVP på PTC, säger i en kommentar till caset:
- Du kan ha den bästa tekniken i världen, men om du inte har ett robust PLM-system på plats kommer du aldrig att få ut det mesta av potentialen. Detta är vad vi nu har gjort så framgångsrikt i samarbete med Eight Sleep. Arena-plattformen har alla möjligheter och funktioner för att göra en verklig skillnad inom produktutveckling, kvalitet och produkttillfredsställelse och detta är vad Harry Xiao och hans team nu ser.
Utvecklingen av denna teknik krävde hantering av hundratals olika leverantörer och ett 12 man starkt team av designers på två globala platser – en process som fick ett betydande uppsving 2022 när beslutet togs att migrera en äldre PLM-lösning till PTC’s Arena-plattform.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

IFS lanserar nya industriella AI-funktioner i den senaste versionen av sin molnplattform

Det är full fart framåt som gäller för affärssystemutvecklaren IFS. Som PLM&ERP News rapporterade i förra veckans längre reportage från bolagets användarevent Connect 2024 i Köpenhamn är det nu framför allt tre saker som gäller: AI, molnet och hållbarhets-domänerna. Alla tre är områden som IFS har en rad initiativ igång på.
Idag kommer nyheter som egentligen är kopplat till alla de tre ovan angivna utvecklingsområdena, inte minst då när det gäller AI: Bolaget lanserar nya funktioner i IFS Cloud 24R1, som gör det möjligt för företag att förbättra hur de utnyttjar sina tillgångar, vässar service, driver lönsamhet och använder hållbarhet som en konkurrensfördel.
Det är i den nya versionen av IFS Cloud som det händer intressanta saker relaterat till industriell AI. Dessa nya AI-drivna funktioner gör det möjligt för kunder att förbättra sin operativa effektivitet och lönsamhet, konstaterar IFS nordenchef, Ann-Kristin Sander:
– Så är det, säger hon. Kunderna kommer att kunna dra nytta av en ny nivå av värdefulla AI-funktioner och innovation som verkligen är relevant för deras bransch och påverkar deras verksamhet. I en tid när regleringar i Europa och USA tvingar företag att vidta åtgärder för att fastställa och hantera sina hållbarhetsåtaganden, erbjuder vi nya AI-drivna funktioner som både hjälper företag att förbättra sin verksamhet och rapportera sina framsteg.
Den uppdaterade versionen av IFS Cloud fokuserar också på en mängd uppdaterade och nya funktioner som effektiviserar användarnas verksamheter, stärker lönsamheten samt hållbarhetsarbetet. Särskilt intressant är detta sett till bolagets på tillverkande- och service-relaterade industrivertikaler.
I dagens artikel summerar vi de övergripande förbättringarna och nya lösningarna i IFS Cloud 24R1.
Klart är att vi nu ser tecken på tunga satsningar av affärssystem-leverantörerna på AI. Potentialen för dramatiska produktivitets-förbättringar är hyperintressant för det flesta företag, inte minst på tillverkningssidan, och det är nu slaget om framtiden initierats. Uppenbart är vidare att IFS’s satsning ligger väl i paritet med vad marknadsledaren SAP nu signalerat under Sapphire-eventet i dagarna i Orlando, Florida. Även om man naturligtvis inte agerar efter exakt samma mall finns det övergripande likheter, framförallt som att ta in satsningen i respektive aktörs moln. Hur manifesteras detta i nya IFS Cloud 24R1?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Globala nordiska PLM-konsulten PDSVISION i indisk storsatsning

…ska även börja sälja PTCs mjukvaror lokalt. Det går bra för nordiska PTC-partnern PDSVISION. Bolaget är som PLM&ERP News tidigare rapporterat numera PLM-utvecklaren PTCs största globala VAR, liktydigt med (VAR, Value Added Reseller). Bolaget har verksamheter som spänner över Norden, Central- och Sydeuropa, Amerika, Sydafrika, Storbritannien och Indien. Särskilt det senare är intressant, inte minst i skenet av landets kraftfulla expansion inom det mesta som har med IT att göra. PLM-bitarna är inget undantag.
I dagarna meddelar PDSVISION att man nu ökar på satsningen i Indien med en investering som både innebär att man anställer fler medarbetare i det indiska teamet och därmed också utvecklar bättre möjligheter att möta den lokala marknadens behov.
Till bakgrunden hör att bolaget faktiskt också har en över tjugoårig närvaro i Indien, där man erbjudit offshore konsulttjänster till globala företag inom produktutvecklingsområdet. Men det man nu gör tar sikte på att också arbeta närmare med indiska tillverkare, i syfte att tillhandahålla specialiserade lösningar som passar indiska företag. Detta förefalller också att vara en god idé. Dels med tanke på att man haft en organisation på plats sedan länge och därmed kan marknaden och dels att man tillk detta nu kan lägga en rik global erfarenhet som utvecklats i det indiska teamet. Potential att tillföra värde till sina indiska kunder är synnerligen god när det gäller sånt som branschpraxis, konsultstandarder, företagskartläggning etc. Men inte bara det – PDSVISION kommer som en del av sin investeringsplan också att att börja sälja PTC-mjukvara, med lösningar som PTCs PLM-svit Windchill, Windchill +, Creo CAD, ThingWorx IIoT, med flera lösninhgar. Tanken är att i detta erbjuda ett komplett utbud av lösningar till den indiska marknaden, inklusive programvara, rådgivningstjänster, support och utbildning.
- Jag är mycket glad över att utöka vår närvaro i Indien och på denna stora marknad, kommenterar Mey Annamalai, President-Global Services på PDSVISION, saken. Han fortsätter: ”Genom att gå in på den indiska marknaden har vi redan idag ett team som består av erfarna dedikerade proffs med omfattande expertis inom produktutvecklingslösningar. Vi har också under de senaste tre decennierna konsekvent visat vår tillförlitlighet och våra kunder fortsätter att lita på våra tjänster. Vi ser fram emot att hjälpa indiska företag att effektivisera sina produktutvecklingsprocesser och förbättra den operativa effektiviteten.
PDSVISIONs CEO, Mats Oretorp, tillägger att det nu tagna initiativet visar bolagets engagemang för att använda sin ”globala kunskap för att stödja innovation och tillväxt i Indiens pulserande industrisektor.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Currently on PLM&ERP News: Leading Global PTC partner and PLM Consultant PDSVISION in Heavy...

…will also start to sell PTC's Software in collaboration with PTC India. Things are going well for PLM-developer PTC’s partner PDSVISION. As PLM&ERP News previously reported, the company is now PTC's largest global VAR, (VAR, Value Added Reseller). The company has operations that span the Nordics (Europe), Central and Southern Europe, America, South Africa, Great Britain and India. Especially the latter is interesting, not least in light of the country's powerful expansion in most things related to IT. The PLM pieces are no exception.
Today PDSVISION announced that it is now increasing its investment in India with a bet that both means hiring more employees in the Indian team and thus also developing better opportunities to meet the needs of the local market.
The background includes that the company actually also has had a presence in India for over twenty years, where it offered offshore consulting services to global companies in the area of product development, PLM and related automation. But what it is doing now aims to also work more closely with Indian manufacturers, with the aim of providing specialized solutions that suit Indian companies. Doubtlessly, this seems like a good idea. Partly considering that they have had a local organization in place for a long time and thus have in-depth market knowledge, and partly that PDSVISION’s team can add to this a rich global experience developed in the Indian team. The potential to add value to its Indian customers is generally good in terms of things like industry practices, consulting standards, business mapping etc. But not only that – PDSVISION as part of its investment plan will also start selling PTC software, with solutions like PTC's PLM suite Windchill and Windchill +, Creo CAD, ThingWorx IIoT, etc. In this, the idea is to offer a complete range of solutions to the Indian market, including software, advisory services, support and training.
”I am very pleased to expand our presence in India and in this great market,” Mey Annamalai, President-Global Services at PDSVISION, comments on the matter. He continues: “By entering the Indian market, we already have a team of experienced, dedicated professionals with extensive expertise in product development solutions. We have also over the past three decades consistently demonstrated our reliability and our customers continue to trust our services. We look forward to helping Indian companies streamline their product development processes and improve operational efficiency.
PDSVISION's CEO, Mats Oretorp, adds that the initiative taken now shows the company's commitment to use its, "global knowledge to support innovation and growth in India's vibrant industrial sector."
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

AFFÄRSSYSTEM: IFS och PwC tar djupgrepp om global och lokal hållbarhetsrapportering

En av de viktiga strategiska poängerna i svenska affärssystem-utvecklarens, IFS, affärsupplägg handlar om ett nära samarbete med ett antal partners på konsultsidan. Detta omfattar hela skalan, alltifrån samverkan med stora globala aktörer som Microsoft, Accenture, Capgemini och PwC till mindre mer regionala aktörer. Det var som IFS nordenbas, Ann-Kristin Sander konstaterade under bolagets nyligen avhållna Connect 2024-event i Köpenhamn:
– Precis som vår komponerbara arkitektur är en teknologisk nyckel till framgång, och precis som molnet är den basala teknikplattformen för IFS Cloud, är våra partners i ekosystemet oerhört viktiga.
Idag kommer en påminnelse om betydelsen ifråga om detta: IFS och PwC berättar om ett nytt samarbete där de gemensamt kommer att lansera en innovativ lösning för hållbarhetsrapportering. Med funktioner och teknik som är avgörande för företags förmåga att rapportera in den hållbarhetsdata som numera krävs, kommer denna lösning dessutom hjälpa företag med att integrera hållbarhet i hela sin verksamhet, lokalt som globalt.
Initiativet innebär att IFS kommer utveckla en särskild hållbarhetsmodul, Sustainability Management-modulen, inom IFS Cloud. PwC kommer bidra med deras expertis inom hållbarhetskriterier och de ständigt föränderliga regleringarna för att stödja utvecklingen av lösningen.
När lösningen är färdigställd kommer den hjälpa IFS kunder att hantera de nya kraven från EU:s Corporate Sustainability Reporting (CSRD)-direktiv om företags hållbarhetsrapportering, och flera andra kommande globala regleringar.
För att erbjuda en smidig användarupplevelse, kommer kunder som använder IFS Cloud kunna dra nytta av PwCs expertis för rådgivning vid eventuella utmaningar med hur de bäst bör förhålla sig till CSRD-regleringarna. Dessa utmaningar kan exempelvis vara strategiska hållbarhetsaktiviteter så som att utvärdera produktionsmaterial, eller stöd för att bedöma organisationens förmåga att rapportera om hållbarhet.
– Det här strategiska samarbetet mellan IFS och PwC är inte bara en teknisk fördel, utan även ett initiativ till att skapa ett hållbart och transparent ekosystem för hållbarhetsrapportering, säger Ann-Kristin Sander. Genom att tillsammans erbjuda kunder nödvändiga verktyg och data, gör vi det möjligt för dem att ta de hållbarhetsåtgärder som krävs, samtidigt som vi säkerställer att standarderna för hållbarhetsrapportering upprätthålls.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

“Like a Turbo on Pure Business Logic,” When IFS Goes AI

The cloud drives ERP developer IFS' BUSINESS SUCCESS - and now they are also targeting AI. Meet managing director IFS Nordics, ANN-KRISTIN SANDER, senior VP of R&D, MARTIN GUNNARSSON, and CTO, DAN MATTHEWS. The most central themes in the development of business and technology systems today are about AI, automation, migration to the cloud and sustainability. Every developer with strong winning instincts tops the agenda with these areas at a time when the possibilities of technology are literally exploding. The development suits some better, others not quite as well, but for IFS it fits like a glove, stated the head of the company's Nordic operations, Ann-Kristin Sander, during the recent user event in Copenhagen.
In front of more than 400 enthusiastic participants, she pointed partly to the technology development in AI as a value creator that customers are now ready to put into action, partly to an innovative business which–with IFS Cloud as a locomotive–made the company a sustainable growth machine. Six years in a row, it has shown double-digit growth numbers and like onions on the salmon: "the recent first quarter of 2024 was the best in the company's history," said Sander in reference to the financial performance of this now billion-dollar company.
The technology then? The cloud in all its glory, but not surprisingly, it was the AI development that was the big number during the event. IFS Cloud was of course also a focus, but it is established and doing well. About a third of the Nordic customers are live/in the process of implementing IFS Cloud, so there is still a journey to make, but most of the IFS customers are on their way in one way or another, notes the Nordic base.
With AI it's a little different, the potential is huge, but the customer journey is in its infancy.
”That's right,” says Sander and continues: "That AI has great potential to deliver value has been clear for a long time, but implementing the solutions is not something you jump into immediately and on a large scale. People have long been interested in use cases, and when they are now starting to arrive, the interest is growing. But where do we start? What might a step-by-step process look like? What are the low hanging fruits? As the answers start to pile up, expectations are built up and we believe that 2024 will be the big establishment year. We are now working intensively with several customers, early adopters, to establish use cases based on our AI stack, which are adapted to the needs of our six main industries: aerospace & defense, energy, construction, manufacturing, services and telecom. It is not difficult to realize the potential that this contains for both IFS and for the customers. But what do IFS' AI solutions look like? Why is IFS composable architecture so valuable? What does the company's ecosystem of consultants mean? PLM&ERP News met two of the key people on the technology development side: Senior VP of R&D, Martin Gunnarsson, and CTO, Dan Matthews. Both collaborate within a product development team involving around 1,800 employees around the world:
”AI is like a turbo on pure business logic. Used correctly, it can give as much as you want,” Gunnarsson summed up. How?
Click on the headline to find out in today’s in-depth interview with him, Dan Matthews and Ann-Kristin Sander on PLM&ERP News.

SATSNING PÅ att vara ledande inom HÅLLBARHET: Volvo CE presenterar ny ambitiös produktlinje på...

PRODUKTUTVECKLAR i PTC-MILJÖER med bl a CREO och Windchill. Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har stora ambitioner. Målet är att bolagets anläggningsmaskiner och utrustning ska vara ledande inom hållbarhet, utan att ge avkall på produktivitet. Snarare tvärtom; genom att presentera banbrytande lanseringar och en ny lösningsbaserad strategi – menar Melker Jernberg, chef för Volvo CE – att man möjliggör hållbar förändring för kunder på både reglerade och mindre reglerade marknader.
- I denna tid av snabba förändringar behöver det globala samhället att byggbranschen ta steget upp och möta samhällsutmaningar med säkrare, smartare och mer hållbara lösningar. Det är därför vi på Volvo CE tar en ledande roll i att driva denna omvandling, investerar och samarbetar över hela värdekedjan för att flytta gränser i rätt riktning, säger Jernberg apropå bolagets förestående flaggskeppsevent, Volvo Days, i Eskilstuna, den 15 juni.
Här kommer det att hända stora saker, från ett moderniserat sortiment av grävmaskiner med avancerad teknik till Volvo CEs breda utbud av elektriska maskiner, inklusive dess första elektriska hjulgrävare, och utrustning.
I linje med Volvo CEs ambitioner kring mångsidig teknik för att möta olika kundbehov, presenterar företaget en ny generation av innovativa grävmaskiner, Volvo EC500, EC400 och EC230. Serien, som även inkluderar EC370, EC210 och ECR145, har utrustats med intelligent teknologi i ett nytt elektrohydrauliskt system och förbättrat HMI-gränssnitt, och designat för ökad bränsleeffektivitet, produktivitet, säkerhet och totalkostnad för äganderätt. HMI står för människa-maskin-gränssnitt syftar på en instrumentpanel som gör det möjligt för en användare att kommunicera med en maskin, datorprogram eller system. HMI visar data i realtid och låter en användare styra maskineri genom ett grafiskt användargränssnitt.
Men utöver en modernisering av sina konventionella erbjudanden visar Volvo CE sin vilja att vara med och leda industriomställningen mot fossilbränsle-fritt anläggningsarbete med flera spännande elektriska introduktioner i mellansegmentet.
Vid sidan av redan lanserade elektriska lösningar, som den 23-tons elektriska grävmaskinen EC230 och den kabelanslutna EW240 Electric MH, presenterar företaget också en rad nya elektriska batteriutrustningar. Dessa inkluderar EWR150 Electric, den första av Volvos elektriska hjulgrävare, och L90 Electric och L120 Electric hjullastare, planerade för stegvisa introduktioner från slutet av 2024 i begränsade volymer på utvalda marknader. De stöds av bolagets bredaste utbud av laddningslösningar hittills i och med lanseringen av den mobila kraftenheten PU40, ett tillskott till den redan tillgängliga mobila kraftenheten PU500. Den nya digitala appen My Equipment, menar Jernberg, visar också Volvo CEs engagemang för att säkra ett tillförlitligt elektriskt ekosystem, för att hjälpa kunder att hantera laddningsprocessen mer effektivt.
Volvo CEs PLM-arsenal består av PTC-lösningar som Creo CAD, Windchill PLM, Codebeamer (kravhantering) och ThingWorx (IIoT).
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Siemens’ new Zel X cloud app: A digital solution that can shake up the...

“We’re trying to make the proven technology that Siemens has delivered to the BMWs and the Dysons of the world affordable and accessible to those for whom, traditionally, it’s not been as accessible.” Oliver Duncan, product manager for Siemens Cloud Solutions, said it to ENGINEERING.com commenting Siemens Digital Industries Software’s new Zel X app. And he’s got a strong point. Zel X was one of the more interesting launches that Siemens made during the big user event Realize Live 2024, in Las Vegas, recently. This workshop floor related solution is part of the Xcelerator-as-a-Service suite; the company's new cloud-based platform for SaaS (software as a service).
Generally, Zel X targets small and medium-sized manufacturing companies such as machine shops, metal fabricators and contract manufacturers. The bottom line is that this is a collaborative cloud software–accessible in a single browser–with combined capabilities for manufacturing in the areas of design, simulation, manufacturing, operations, and collaboration, all in an integrated and affordably priced solution. It's tailored to industry-specific workflows, and as Siemens senior VP of Mainstream Engineering Software, John Miller, points out; Zel X enables manufacturers to rapidly accelerate digital transformation, from quote to delivery of manufactured parts.
“The manufacturing industry requires open, flexible toolsets, which are immediately accessible wherever they are needed,” he says in a comment, adding: "Zel X combines Siemens' expertise and technical leadership in most manufacturing-related domains to deliver next-generation capabilities through the browser. This is also something our customers are asking for.”
In short, Zel X is intended for a little bit of everything in the industrial product development process, in that they "borrow" features from the broad Xcelerator portfolio and deliver it in a single, streamlined package. In fact, it also delivers all of this in a single browser that can run just as easily on a laptop, as it can on a tablet or phone.
The ambitions of this new cloud app are set high and appeal, as indicated above, to the democratization argument: "Why shouldn't smaller companies at an affordable cost have access to something similar to what the BMWs, Dysons or any other of the world's major companies have access to?"
Zel X contains tools for understanding and planning operations on the shop floor. It provides interactive dashboards to monitor real-time operations and track jobs, as well as tools to assist with automated request for quotation (RFQ). The solution includes 3D CAD design tools based on Siemens NX and simulkation capabilities from the Simcenter platform. Here is also one of the industry's first web-based, CAD/CAM tool sets. Simplified 3D CAD-based programming makes 2.5-axis CAM available. But there's more: Among other things, Zel X provides cloud-based project storage and collaboration, built on the same Teamcenter-based core platform common to the Siemens Xcelerator portfolio.
We have taken a closer look - click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

PLM FÖR STÖRRE TILLVERKARE: PTC och Siemens topprankade av analytikern ABI – Dassault Systemes...

Föga överraskande toppar de tre traditionellt tekniskt och kommersiellt ledande PLM-lösningarna analytiker- och research-företaget ABIs nya utvärdering, ”Competitive Assessment.” Det handlar sålunda om PTC, Siemens Digital Industries Software, Dassault Systèmes med respektive bolags PLM-plattform. Analytikern skriver att deras undersökning av PLM-aktörerna, ”ger en djupgående och opartisk granskning av lösningarna som erbjuds av 11 leverantörer av produktlivscykel-hantering (PLM).”
Analysen fokuserade på tio kriterier segmenterade över innovation och implementering. Dessa inkluderar produktens distributionserbjudande, möjligheterna att skräddarsy lösningen, användning av ny teknik (AI, generativ AI, AR/VR), kapabiliteter kring efterlevnad av regulatoriska bitar och externa programvaruintegrationer. Dessutom utvärderar rapporten tangerande påverkan, branschpenetration, skalbarhet för programvara, användarupplevelse och marknadsandelar.
De företag som utvärderats och rankas är i ordning från toppen och neråt följande:
Marknadsledare: PTC, Siemens, Dassault Systèmes
Mainstream: Autodesk, ARAS, SAP, Infor, Oracle.
Följare: Epicor, Propel, och NEC.
- Sammantaget är PLM-marknaden ett väldefinierat ekosystem med tydliga branschledare för både processindustri och diskret tillverkningsindustri. PLM-leverantörer drar nytta av de framväxande trenderna för SaaS-distribution tillsammans med låg eller ingen kodanpassning, vilket möjliggör mer smidiga och personliga upplevelser. De starkaste lösningarna kommer från leverantörer som tillhandahåller hela sviten av kärnfunktioner tillsammans med innovation, förklarar James Iversen, analytiker av tillverkningsindustri på ABI Research.
Som noteras ovan hamnar alltså PTC – med plattformarna Arena, Windchill och Windchill+ - överst i den totala bedömningen, framför allt via toppresultat när det gäller implementering och starka användarupplevelser. PTC placerade sig vidare högt inom innovation, där man placerade sig på andra plats. Man ansågs också ha starka lösningar gällande distributionserbjudanden och lösningar för regelefterlevnad.
Siemens placeras av ABI som tvåa totalt, med Teamcenter och nya SaaS-varianten av denna PLM-svit, Teamcenter X. När det gäller de ingående kriterie-bedömningarna ansågs man på innovationssidan vara den ledande lösningen. Annat var höga poäng för ny teknik och extern mjukvaruintegrations-kapacitet. För implementering fick Siemens näst högst poäng, men det mest anmärkningsvärda kriteriet-resultaten var de för skalningslösningar och marknadsandelar, där Siemens var ledande i gruppen.
Dassault Systèmes med 3DEXPERIENCE-appen ENOVIA placerade sig på bronsplats i både innovation och implementering, vilket också bidrog till den totala tredjeplatsen bland marknadsledarna. DS fick höga poäng över hela linjen; men blev inte ensam ledare i något kriterium. Högsta poäng blev det för distributionserbjudanden, skräddarsydda lösningar och externa programvaruintegrationer.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PLM FOR LARGE MANUFACTURERS: PTC and Siemens Top Rated by Analyst – Dassault Finished...

Unsurprisingly, the three traditionally technically and commercially leading PLM solutions top the analyst and research firm ABI's new evaluation, "Competitive Assessment." It is thus about PTC, Siemens Digital Industries Software, Dassault Systèmes and their platforms. The analyst writes that their survey of PLM players, "provides an in-depth and unbiased review of the solutions offered by 11 product lifecycle management (PLM) vendors."
The analysis focused on ten criteria segmented across innovation and implementation. These include the product's distribution offering, customized solution, use of new technologies (AI, generative AI, AR/VR), compliance compliance and external software integrations. Additionally, the report evaluates tangible impact, industry penetration, software scalability, user experience, and market share.
The companies evaluated and ranked are in order from top to bottom as follows:
Market leaders: PTC, Siemens, Dassault Systèmes
Mainstream players are: Autodesk, ARAS, SAP, Infor, Oracle.
While Epicor, Propel, and NEC fall under the label, "followers".
”Overall, the PLM software market is a well-defined ecosystem with clear industry leaders for both process and discrete manufacturing industries. PLM vendors are benefiting from the emerging trends of SaaS deployment along with low or no code customization, enabling more fluid and personalized experiences. Vendors that prioritize and invest in these trends are increasingly competitive, but the strongest solutions come from vendors that provide the full suite of core capabilities along with innovation,” explains James Iversen, industrial and manufacturing industry analyst at ABI Research.
As noted above, PTC - with the Arena, Windchill and Windchill+ platforms - tops the competitive assessment, and it led the implementation criteria with, “strong user experience and tangible impact as the criteria that drove the score. PTC had a great innovation ranking, placing second, with strong scores in distribution offerings and compliance.”
Siemens Digital Industries Software is placed by ABI as second overall, with Teamcenter and the new SaaS variant of this PLM suite, Teamcenter X. However, on the innovation side, it was considered the leading solution. The highest scores came from new technology and external software integration. For implementation, Siemens scored second highest, with the most notable criteria being scaled solutions and market share, with Siemens leading the pack.
Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE app ENOVIA finished third in both innovation and implementation, leading to an overall “bronze medal.” DS scored highly across the board; but did not become the sole leader in any criterion. The highest scores were for distribution offers, customized solutions and external software integrations.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title