Annons

Färsk AUTODESK-rapport: ”Norden ligger långt framme i hållbarhetsarbetet”

Dagens rapport från Autodesk och Frost & Sullivan uppmärksammar alltså mognadsgraden i norra Europa inom hållbarhet och de initiativ som görs på området. Rapporten har tagits fram genom att man sammanställt 600 kvantitativa intervjuer med beslutsfattare samt 24 djupintervjuer med hållbarhetsledare från bygg, arkitektur, tillverkande industri samt från ingenjörsföretag. Rapporten utforskar också nya områden vad gäller digital hållbarhet som bedrivs på vägen mot netto noll i utsläpp.

NORDEN VISAR VÄGEN
Undersökningsresultatet visar att kännedom och insikt om behovet i att förbättra hållbarhetsarbetet
finns där och att också åtgärder är på gång. 79% av byggbolagen samt 86% av företagen från
tillverkande industri har alla team dedikerade till hållbarhetsfrågan.
Sett till regioner så märker Norden ut sig tydligt med en hög mognadsgrad där majoriteten (91%) av de sammanlagt tillfrågade företagen har just team dedikerade för hållbarhetsarbetet. Detta följt av 81% i Benelux-länderna och 78% i Storbritannien och Irland. Skillnaden skulle kunna förklaras av en hårdare reglering i Norden men också tydligare strategiska direktiv vilket understöds av att nästan tre fjärdedelar (73%) av de nordiska bolagen ser hållbarhet som en del av företagets strategiska agenda. Med mer reglering, vilket är att förvänta över hela norra Europa, samt ett ökat makrotryck på marknaderna så är det dock troligt att norra Europa som helhet går mot en ökad tillämpning av hållbarhet.
– Rapporten visar att Sverige och Norden ligger långt fram i arbetet med hållbarhets- och klimatfrågan. Det finns samtidigt en uttalad insikt om behovet i att långsiktigt förbättra arbetet ytterligare – både inom byggbranschen samt tillverkande industri. Det är också tydligt att bolag överlag sätter allt högre och djärvare mål när det kommer till sitt hållbarhetsarbete och klimatåtaganden, säger Jonas Kramer regionansvarig hållbarhet, AEC på Autodesk.
Fördelarna med att anta hållbara metoder hade enligt rapporten två tydliga vinnare. 70% av
bolagen inom AEC (architecture, engingeering, construction) samt 73% av bolagen inom
tillverkande industri pekar ut bättre användning av resurser (mindre spill) följt av minskad
energiförbrukning (64% inom AEC samt 74% på tillverkningssidan). Hälften av alla tillfrågade
representanter från AEC menade också att en hållbar approach förbättrar kvaliteten i projekt. Dessa resultatet indikerar att användning av förnybar energi, bättre materialval och ett cirkulärt
tänk i produkter och projekt gör skillnad och kan minska effekterna på miljön.

Sett till regioner så märker Norden ut sig tydligt med en hög mognadsgrad där majoriteten (91%) av de sammanlagt tillfrågade företagen har just team dedikerade för hållbarhetsarbetet.

HÅLLBARA INITIATIV INNEBÄR KONKURRENSFÖRDELAR
På frågan varför bolaget tillämpar hållbarhet så svarade 86% att kundlojalitet spelade en stor roll följt av förväntningar från kunder (84%), detta medan 76% lyfte fram hållbarhet som en viktig del i att skapa konkurrensfördelar. Norden skiljde sig här från övriga länder där 73% lyfte fram reglering och marknadskrafter som det stora ”varför”, detta jämfört med Benelux-länderna som i samma kategori fick 29% samt Storbritannien och Irland 48%.
Även om kunderna alltså var en viktig faktor för att driva hållbarhetsarbete så följdes detta av medarbetarna som den näst största drivkraften (63%) där Norden utmärkte sig med 68%. Därefter följde försörjningskedjan och partners (61%) samt företagsledning (61%). Investerare hamnade i denna kategori längst ned i prioritet (45%).
– Klimat och hållbarhet blir alltmer centralt för våra kunder. Då blir det viktigt att arbeta med partners som gjort tydliga åtaganden kring sitt eget hållbarhetsarbete, och vi ser nu flera uttalade policies från bolag som slår fast till att de enbart vill arbeta med leverantörer med konkreta planer för hur de ska bli klimatneutrala. Vissa större kunder, särskilt de inom offentlig sektor, betalar en premie när vi som konsulter tar fram innovativa och utsläppsminskande processer. Men vår satsning på mätbar och innovationsdriven utsläppsminskning är inte bara viktigt för våra kunder, utan också ett sätt för oss att visa hur vi gör skillnad och därmed en del i att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare, säger Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco, ett av medverkande bolag i rapporten.

ATT ÖVERVINNA DIGITALA UTMANINGAR
Idag investerar 85% av representerade bolag i förbättrade arbetsflöden för att bli mer hållbara och minska spill samt energiförbrukning, varav 62% uppger att detta kommer att öka de kommande två åren. Ett annat område som det investeras i är teknik och mjukvaror. Här uppger nästan tre fjärdedelar (74%) av bolagen att de idag investerar, varav 53% räknar med en ökning framåt. Att genom data kunna ta bättre och välinformerade beslut visar sig här vara en tydlig drivkraft.
Även om fördelarna med hållbarhetsarbete är tydliga så står bolag inom både bygg- och tillverkande industri fortfarande inför utmaningar när det kommer till att implementera strategier. Här uppges de två största utmaningarna vara brist på finansiella resurser (39%) samt tillgång till utbildning och kunskap (33%). Det framgår dock inte om bolagen har någon beprövad metod för att spåra och jämföra kostnaderna kopplade till hållbarhetsarbetet mot den initiala investeringen som behövs göras. 22% av bolagen uppgav att påverkan från hållbarhetsarbetet innebar en kostnadsreducering, 31% hävdade att påföljden på kostnader var neutral och 46% uppgav att kostnaderna ökade.
– Den europeiska gröna given är ett viktigt initiativ för hållbarhetsfrågan i Europa, för både AEC och tillverkande industri, som kommer driva övergången mot utsläppsminskande processer och stimulera hållbarhetsfrågan globalt sett. Initiativen kommer hjälpa till att omforma branscher och sektorer som är särskilt utmanade av miljöpåverkan och stötta dessa i övergången till mer hållbara metoder, säger Fredrick Royan, VP för Hållbarhet och cirkulär ekonomi på Frost and Sullivan.
– I takt med en ökad digitalisering så har bygg- och tillverkningsindustrin närmat sig varandra där vi ser att samarbeten branscherna emellan ökar och för med sig både innovationer och lärdomar vilket också möjliggör för allas vår strävan mot en hållbar framtid. Ett viktigt nästa steg blir att dela kunskap och bästa praxis för att kunna möta och lyckas med bland annat de koldioxidneutrala målen under det kommande decenniet och vidare framåt. Här blir digitaliseringen en viktig pusselbit, avslutar Jonas Kramer, regionansvarig hållbarhet, AEC på Autodesk.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title