Annons

GÄSTKRÖNIKA: ”Molnets roll när arbetslivet förändras efter Covid-19”

”I början av skiftet till distansarbete dominerades rubrikerna i media av det ökade behovet av samarbete och videokonferensapplikationer som Zoom och Teams. Dock kan behovet av molninfrastruktur och molntjänster ha varit ännu större och kommer sannolikt att fortsätta påverka organisationer under kommande framtid.

ÖKAD ANVÄNDNING AV MOLNPLATTFORMAR
I vår senaste undersökning uppgav exempelvis 76 procent av IT-cheferna att de hade ökat sin användning av molnplattformar med tjänster som Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure och även privata moln (vanligtvis VMware-baserade). Lägg också till siffror från Gartner i början av året som visade på att företagens IT-utgifter för molnbaserade lösningar kommer ha en mycket snabbare tillväxt än utgifterna för ”traditionell” IT fram till 2022.
Medan många företag redan innan pandemin litade på vissa produktivitetsverktyg, visar ökningen av molninfrastrukturanvändningen en fundamental förändring i hur organisationer fungerar. Trender som pekar på en betydande förändring i företagens molnstrategi.
Med tanke på att IT-chefer står inför likvärdiga utmaningar som att fortsätta supportera distansarbete, möjliggöra en eventuell återgång till kontoret och skärpa budgetar, svarade 91 procent i Snows undersökning att de ändrar sin molnstrategi som ett resultat av det nuvarande ekonomiska läget. Dessutom uppgav dubbelt så många att de påskyndar sin molnmigrering (45 procent) och digital transformation (41 procent) jämfört med att sätta dessa insatser ”on hold” (22 procent respektive 21 procent).
Det är tydligt att den pågående pandemin har bidragit till att molntjänster blivit viktiga för många organisationer, där komplexiteten i att hantera molnets kostnader och användning också blivit betydelsefull. Men vad betyder det här för framtidens molnanvändning?

INGET SLUT I SIKTE
Trots att fler och fler organisationer hittat ett bra sätt att hantera COVID-19-begränsningarna på kontoret är det ändå många arbetsplatser som fortfarande uppmuntrar distansarbete om det är möjligt, alternativt hybridlösningar. Realistiskt sett kan detta vara verkligheten under en ganska lång tid framöver. I vår senaste undersökning svarade 82 procent av respondenterna att de hade ökat sin molnanvändning som en följd av pandemin och 60 procent av IT-ledarna uppgav att deras molnanvändning faktiskt fortfarande ökar, vilket innebär att IT-avdelningar fortsätter att investera i sätt att stödja den nya verkligheten på arbetsplatsen.
Om vi blickar framåt, svarade knappt hälften av respondenterna (47 procent) att de skulle känna sig bekväma att återvända till sina kontor när deras företag anser att det är säkert att göra det, och ytterligare 43 procent skulle vilja att deras företag fortfarande erbjuder flexibla arbetsalternativ. Vi kan slå fast att distansarbete och behovet av molnet kommer att spela en viktig roll i det ”nya normala”.

För flera organisationer handlar det nu om att hitta rätt balans mellan investeringar och besparingar.

ATT SKAPA EN BRA BALANS
Naturligtvis kommer den ekonomiska belastningen som pandemin haft på verksamheter också att påverka företag i olika branscher i de flesta länder. Till exempel har Storbritannien gått in i sin första lågkonjunktur på elva år. Det säger sig självt att företag har varit tvungna att effektivisera budgetar och identifiera effektivitetsmöjligheter för att fortsatt kunna vara motståndskraftiga och upprätthålla sin verksamhet som vanligt. Något som inneburit att företagsledare fått tagit många svåra beslut.
För flera organisationer handlar det nu om att hitta rätt balans mellan investeringar och besparingar. Det finns ett definitivt behov av att identifiera kostnadsbesparingar, men också att fortsätta investera i initiativ inom digital transformation. Det kräver att organisationer utvärderar avkastningen på investeringen och möjligheten det ger för att säkerställa affärsstabilitet. I ett försök att hitta rätt balans mellan investeringar och besparingar uppgav 32 procent av respondenterna i vår undersökning att de bett sina molnleverantörer om förlängda betalningsvillkor och 31 procent omförhandlar sina molnkontrakt.

FRAMTIDENS MOLNANVÄNDNING OCH ARBETSSÄTT
När företag börjar välkomna sina medarbetare tillbaka till de fysiska arbetsplatserna kommer molnanvändningen fortsätta parallellt med våra arbetsliv. Till att börja med kommer kommunikation att vara en av de viktigaste förändringarna i arbetsvardagen. En av de största frågorna som företag mötte när nedstängningen blev ett faktum för många organisationer runt om i världen var internkommunikationen. Så det är inte alltför överraskande att se att videokonferensappar som Zoom, WebEx och GoToMeeting (73 procent) och kommunikationsappar som Slack, Teams och Google chat (65 procent) beskrevs som ”livräddande” applikationer utöver IT-programvara. Företag förväntas erbjuda större flexibilitet med distansarbete, vilket innebär att dessa applikationer kommer att bli vanligare framöver.
Det är påtagligt att pandemin har förvandlat molnen – vare sig det är publikt, privat, hybrid eller en kombination av dessa, till en viktig tjänst för många organisationer. Det har också belyst komplexiteten i att historiskt hantera molnkostnader och molnanvändning. Medan många IT-chefer ombeds att minska sina kostnader kommer investeringar i teknik som möjliggör långsiktig tillväxt och stabilitet att fortsätta. För att klara detta måste IT-cheferna ta en övergripande approach för att hantera de komplexa molnmiljöerna och hitta möjligheter att effektivisera kostnaderna, samtidigt som de fortsätter att tillhandahålla den infrastruktur och tjänster som behövs för att stödja arbetskraften och driva innovation.

Av Jay Litkey,
EVP of Cloud Management
på Snow Software

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title