Annons

Scaniachefen ryter till: ”Vi behöver en Marshallplan för en elvägs-infrastruktur – och det är bråttom”

Detta är bara ett exempel på vad man kan göra, sa Henrik Henriksson.
– Olika lösningar behövs, en infrastruktur för elvägar är en, batteridrift på kortare sträckor en annan. Det finns fler, men det viktiga är att vi får igång aktiviteter här och nu, tillade han och konstaterade att det är lastbilarna på vägar där man kan göra det stora klippet ifråga om koldioxidemissioner:
– Bara fem procent av utsläppen genereras av tillverkningsprocesserna. Resten, 95 procent härör från fordon på väg.

Det var för bara en dryg vecka sedan som Scania levererade sin första serieproducerade ellastbil. Man lanserade sålunda sitt utbud av elektrifierade lastbilar, vilket ska ses, ”som en milstolpe”, för att citera Scaniachefen Henrik Henriksson, i ambitionen att leda övergången till ett hållbart transportsystem. Inledningsvis handlar Scanias plug-in hybrid- och helelektriska lastbilar främst om kortare närtrafik i städer, som butiksdistribution.

SAKNAR EN TYDLIG POLITIK
KRING HÅLLBARA, ELEKTRIFIERADE TRANSPORTER

Henrik Henriksson var inte ensam i sin syn på att det gäller att agera snabbt och effektivt om målen ska nås. Att omställningen går för långsamt höll också Maria Bratt Börjesson, professor vid VTI, professor i nationalekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, med om. Hon sa under paneldiskussionen att forskning visat att elvägar mellan storstäder kan sänka utsläppen från tunga lastbilstransporter med en tredjedel. Vidare pekade även hon, liksom flera andra talare – som EONs Mark Hoffman, Siemens Norden-VD, Mikael Leksell och Axfoods Klas Balkow – på att det krävs en ny tydligare politik för att förverkliga riksdagens mål; att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 70 procent till år 2030.
På vissa transportsträckor, t ex den mellan Stockholm och Göteborg, är det definitivt samhällsekonomiskt lönsamt med elvägsinstallationer. Det var flera deltagare eniga om,
men dit kommer man inte med mindre än att prioriteringen i hur man disponerar pengarna läggs om.
– En förutsättning är att de statliga elbilsbonusarna trappas ned i takt med att elbilarna faller i pris, menar Börjesson. Staten borde istället lägga krutet på att ta ansvar för elektrifieringen i form av utbyggnad av elnät längs vägnätet så att tillräcklig effekt når fram.
– Men för tung trafik kan elvägar vara en lösning.Men marknaden kommer inte att klara av detta eftersom elnäten utmärks av skal- och systemeffekter, tillade Maria Bratt Börjesson.
VTI-professor menade också att bland annat detta är ett gott skäl till att det är bäst med staten som huvudman för elvägar.
Här höll Henrik Henriksson delvis med:
– Elvägar, ja, men någon måste som äga och dra kabeln, så att säga. Om staten är snabbast på att hantera det så är det bra att de gör det.

Klas Balkon, Axfood, vill också ha tydligare riktlinjer.

AXFOOD TRYCKER PÅ FÖR TYDLIGARE
OCH BÄTTRE REGLER OCH RIKTLINJER
Även från potentiella köpare av större ellastbils-flottor fanns en viss frustration över osäkra investeringsvillkor och regler kring sån t som bygger på än så länge alternativa energikällor. Axfoods Klas Balkow:
– Vi investerar just nu i ett mycket stort logistikcenter i Bålsta. Här drabbas vi nu av flera effekter som inte gynnar hållbarhet. Skattereglerna för solcells-tak är ett sånt exempel, där effekterna gör att vi inte satsar på detta just nu. På transportområdet finns också flera stora osäkerhetsmoment som försvårar för oss som företag inom denna sektor. Vi är en stor transportköpare och vill jobba hållbart i detta. Med den stora flotta av lastbilar vi behöver kan vi också bli en mycket betydelsefull påtryckare i hållbarhetsriktningen, men vi vill ha tydliga riktlinjer.
Det handlar om Axfood för flera aspekter som styr inriktningen och investeringarna i elmobilitet. Hur många laddstolpar ska vi investera i, är ett exempel på en frågeställning, som i sin tur hänger samman med hur saker utvecklas på området. Bland annat hänger det i delar samman med hur infrastrukturen utvecklas när det gäller satsningar på elvägar för längre transporter, och i så fall batteridrift för korttransporter och exempelvis distribution via lastbilar inom stadskärnorna.

Men vi är beredda att satsa och samarbetar redan idag med Scania, där vi bl a lär oss om delning av data och hur man kan utnyttja detta. Men som sagt, vi måste snabba upp tempot i omställningen.

– Tekniken för elvägar är mogen, hävdade Siemens Sverige- och Norden-chef, Mikael Leksell.

TEKNIKEN ÄR MOGEN, HÄVDADE SIEMENSCHEFEN
Tekniskt är det egentligen inget oöverkomligt problem med elvägarna, hävdade Siemens Mikael Leksell:
– Nej, tekniken är mogen och ekonomiskt gångbar. Men allmäntt befinner elektrifieringen i ett läge som är avvaktande i väntan på vad som ska hända. Men elvägar kan bli lönsamt, det visar studier. En elväg mellan Stockholm – Göteborg – Malmö skulle med stor säkerhet snabbt bli lönsam.
Det var alltså fler av de ledande aktörerna på elarenan som höll med Scaniachefen i hans vilja att få igång snabbare och mer kraftfullt agerande. Klart är också i detta sammanhang att de som i första hand sitter på de resurser som krävs för att få igång detta med elvägar, vilket kan vara en förutsättning för de mera långväga transporterna med elektrifierade lastbilar, är stat och kommun; vilket innebär att insatserna som ska göras kräver politiska beslut. Men här var det relativt klent bevänt med konkreta löften.

Satsar på en elektrifieringskommission – avgående miljöministern och språkröret för MP, Isabella Lövin.

KLENA BESKED FRÅN MILJÖMINISTERN (MP)
Miljöministern, Isabella Lövin, sa som ett svar på en konkret fråga i princip att, ”saken får bli föremål för en utredning”, dock lätt maskerat till att man tänkte överlämna det hela till elektrifieringskommissionen.
Denna enhet, elektrifieringskommissionen, har regeringen tagit beslut om att satsa pengar på. Hösten 2019 tog man beslut om att fem miljoner kronor årligen ska gå till denna. Kommissionens uppdrag är att skynda på investeringar i elvägar och laddinfrastruktur för lastbilar.

I ett samarbete mellan bl a lastbilstillverkaren Scania och hamburgerkedjan McDonalds ska försök inledas med nattleveranser med tyst eldrift till sex restauranger i Stockholmsområdet. Lastbilen som används i försöket är en laddhybrid från Scania som drivs med en kombination av fossilfritt bränsle (HVO, en typ av biodiesel) och el, vilket kraftigt minskar utsläppen av partiklar och koldioxid. Medverkande i denna pilot inom ramen för EU-projektet Eccentric Stockholm är också Stockholms stad, KTH och HAVI (en del av det globala bolaget HAVI Group, som tillhandahåller logistiktjänster för kunder inom livsmedelsindustrin). ”Scania vann den innovationsupphandling som föregick försöket och dessutom har vi redan ett omfattande samarbete kring bränsleoptimerade fordon med HAVI runtom i Europa,” säger Jesper Brauer, produktchef för stadslastbilar på Scania. ”Försöket är en ypperlig möjlighet att utvärdera de möjligheter som uppkopplade hybridfordon erbjuder, med teknik för minskat fossilberoende som finns här och nu.”

DAGS FÖR STATEN och REGERINGEN ATT, ”GÖRA EN ASEA”?
Hur som helst kan man konstatera att det trots allt finns en del aktiviteter på gång. Frågan är bara om det räcker. Vi har i Sverige två världsaktörer inom lastbilsproduktion, Volvo Group och Tritonägda Scania. Vad de gör och hur de väljer att produktutveckla är avgörande dels för deras framtid, dels i viktiga bitar också för Sveriges framtid. Om de tycker att det brådskar med tydligare riktlinjer, finns det goda skäl.
Är det dags för den svenska staten att göra en ASEA? När Sverige som nation elektrifierades var det genom ett intimt samarbete mellan staten och bolaget ASEA, idag ABB. När nu fordonsvärlden är på väg in i en motsvarande elektrifieringsprocess finns det goda möjligheter för stat, absolut också kommunerna, att göra viktiga insatser för skapa klarhet kring hur framtiden kan komma att se ut. Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att uppfinna den, finns det ett talessätt som säger. Det finns onekligen många fina poänger i den tanken.
Vad finns på gång, förutom att man satsat några få miljoner på att få till en elektrifieringskommisson? Ja, Trafikverket planerar för närvarande omfattande test av elvägar. På uppdrag av regeringen ska man bygga en tre mil lång pilotanläggning för elväg. Vilken sträcka det slutligen blir är oklart, men beslut kommer i början av nästa år. Valet står mellan Örebro – Hallsberg och hamnen Norvik/Nynäshamn – Stockholm Årsta.
Det är alltid en början, men mycket talar för att tempot måste höjas. Transportindustrin är nämligen samhällets kanske mest betydelsefulla ”blodflöde”; det är rent av hjärtat i samhällsekonomin.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title