Annons

Ett industriellt perspektiv på den DIGITALA TRÅDEN från CIMdata: ”Omogen konceptuell förståelse”

En av de branscher som alltid stuckit som proaktiva med tidigt upptag av nya teknologikoncept är aerospace- och defense-området (flyg och försvar). En intressant aspekt på detta handlar om hur man använder och utvecklar digitala tvillingar och trådar.
Klart är att detta industrisegment allmänt tagit till sig löftet som kommer med digitala tvilling- och tråd-koncept. Till skillnad från många industrisegment som bara implementerat mindre och då oftast isolerade testförsök, använder flygindustrin tekniken numera betydligt mer, från design och tillverkning till drift och underhåll. Men det finns en hel del mer att hämta, enligt en studie som gjorts av PLM-analytikern CIMdata.
Analytikerns James Roche har i ett par bloggposter tittat närmare på det industriella perspektivet gällande framför allt den digitala tråden. Roche är CIMdatas expert på PLM-praktik inom Aerospace & Defense-segmentet och en välkänd profil inom detta. Vidare är han också medlem i CIMdatas Aerospace & Defense PLM Action Group (AD PAG)-initiativ. Denna grupp, som i ett PLM-perspektiv har som målsättning att påverka utvecklingen inom IT-stödet för flygindustrin, består bl a av storheter som Airbus, Boeing, GE Aerospace, Gulfstream, Pratt & Whitney, Rolls-Royce och Safran.
I den undersökning som CIMdata gjort, med en rad intervjuer av representanter från lösningsleverantörer, nyckelkunder till dessa och AD PAG-medlemmar, framkommer en hel intressant. Totalt mottogs 90 fullständiga och validerade enkätsvar, som också har analyserats. ”Undersökningen var öppen för alla branscher, men den var inriktad på och främjades mest inom flyg- och försvarsindustrin, och nästan 60 % av svaren kom från den branschen,” skriver Roche i en bloggpost.
Två av de mest intressanta konklusionerna från svaren var att, ”digitala tråd-investeringar inom ekosystemet för industriella användare är redo för snabb tillväxt.” Samtidigt var dock ”den konceptuella förståelsen av digital tråd inom industrin mycket omogen”.

Sedan grundandet 2014 har den CIMdata-administrerade AD PAG-gruppen sponsrat forskning och gemensamt bemannat projekt i ämnen som modellbaserad definition (MBD), materialförteckning med flera vyer, PLM Technology Obsolescence Management, Global Collaboration, Model-Based Systems Engineering och Digital Twins/Threads. Medlemmarna interagerar regelbundet med de huvudsakliga PLM-lösningsleverantörerna i projektsamarbeten och strategiska diskussioner på verkställande nivå.

Dagens flyg- och försvarsföretag ligger i framkant av två historiska skäl: god innovation och ökad förmåga att hantera komplexitet. För att dra nytta av dessa trender och konkurrera framgångsrikt måste flyg- och försvarsföretag omfamna det digitala företaget – varav digitala tvillingar och digitala trådar, är essentiella bitar – för att bli mer produktiva, förnya snabbare och uppnå utmärkt programexekvering för att säkerställa att programmen uppfyller tekniska krav, kostnader och scheman. Bilden är från Siemens Digital Industries, som deltog i A&D PAGs studie.

Representativa synpunkter från Aerospace & Defense-industrin
Den intervju-enkät som omtalas i ingressen går ut på att CIMdata – på uppdrag av Aerospace & Defense PLM Action Group – genomfört en studie med fem PLM-lösningsleverantörer på ämnet digital tråd. De fem lösningsleverantörerna är Aras, Eurostep, Jama Software, PTC och Siemens Digital Industries Software. Den här forskningens gemensamma mål var att förstå behov och möjligheter inom industrin som skulle kunna informations-berika lösningsstrategier för digitala trådar, ge input till färdplaner och vägleda industriella implementeringar. CIMdata ansvarade för projektledning och skapandet av projektartefakterna.

Projektet använde två metoder för att samla in information: intervjuer med ämnesexperter (SME) och en webbenkät. CIMdata intervjuade tre grupper: de deltagande PLM-lösningsleverantörerna, nyckel A&D-kunder som nominerats av de deltagande lösningsleverantörerna och AD PAG-medlemsföretagen. Den andra metoden för informationsinsamling var genom en webbaserad undersökning riktad mot en bredare grupp av PLM-utövare inom industrin. Lärdomarna från intervjuerna användes för att utveckla undersökningslinjen i den webbaserade undersökningen.

James Roche, CIMdata.

Totalt mottogs 90 fullständiga och validerade enkätsvar. James Roche noterar vidare att undersökningen var öppen för alla branscher, men den var inriktad på och främjades mest inom flyg- och försvarsindustrin, och nästan 60 % av svaren kom från den branschen.
”En genomgång av namnen på representerade företag och de positioner som intervjupersonerna och respondenterna innehade bekräftar att den information som erhållits är representativ för de mest inflytelserika företagen och ledande tänkare inom flyg- och försvarsindustrin,” skriver Roche

De viktigaste resultaten från analysen av intervjuerna och enkätsvaren
CIMdatas analys visar tydligt att digitala trådinvesteringar inom ekosystemet för industriella användare, deras kunder, leverantörer och lösningsleverantörer är redo för snabb tillväxt, noterar Roche och tillägger:
”Inledande implementeringar av riktade digitala trådlösningar har gett bevis på värde och viktiga lärdomar. Nya investeringsrundor ökar, styrda av dessa tidiga prestationer och med förväntningar som drivs av den värdepotential som avslöjas.”
Parallellt med detta skriver CIMdata-analytikern att, ”den konceptuella förståelsen av digital tråd inom industrin är mycket omogen.” Nästan hälften av de tillfrågade företagen har ingen allmänt accepterad definition av den digitala tråden. Det finns dock en bred delad uppfattning om vad en digital tråd gör och vad en digital tråd är. De mest framträdande egenskaperna för vad en digital tråd är och vad den gör relaterar till ”etablering av spårbarhet av produktinformation.”

Den mest slående indikatorn på att investeringar i digitala trådar i tidiga faser är kontrasten mellan vikten som tilldelas digitala tråd-användningsfall och förekomsten av nuvarande implementeringar. Till exempel anses BOM-hantering vara väsentlig av 62 % och viktig av 26 % av de tillfrågade, men implementeras för närvarande som en digital tråd inom endast 25 % av svaren.

Aras PLMs VP, Leon Lauritzen.

Intressant är att av det som hittills avslöjats om studien från CIMdata pekar mot att här finns en viss luddighet inför definitionen av begreppet digital tråd. I en kommentar till studien säger Aras PLMs VP, Leon Lauritzen:
– Eftersom branschen inte har en tydlig definition av den digitala tråden, inklusive komplexiteten och omfattningen, kan branschen inte vänta på att mjukvaruleverantörer ska leverera ett svar, utan måste börja lösa det bit för bit i ett agilt tillvägagångssätt som kan användas hela tiden. Detta kommer att ställa specifika krav på mjukvaruleverantörerna för att stödja den flexibilitet och smidighet som krävs för att lösa en fortfarande otydlig och rörlig mållösningsdefinition.

Kommande Eurostep-seminarium på området
Under det kommande 2023 PLM Market & Industry Forum-live-eventet i Ann Arbor, Michigan, USA, den 30 mars och i Frankfurt, Tyskland, den 4 april, kommer de här bitarna att utvecklas mer djupgående. Temat är, ”The Digital Thread: Powering Business Transformation.”

Enligt Håkan Kårdén, medgrundare av Eurostep, kommer lösningsleverantörerna som deltagit (se ovan) att få möjlighet att använda resultaten av studien i kundsammanhang, som t ex webinarier. Eurostep kommer att bjuda in till ett sådant i närtid samt också publicera en e-book med resultat och hur bolagets mjukvara, ShareAspace, realiserar den digitala tråden.

I övrigt kan också nämnas att det event som Eurostep och CIMdata ordnar i USA och Europa detta år har ett tema med den digitala tråden – ”The Digital Thread in a Heterogeneous, Extended Enterprise Reality.” Mer info finns på www.pdteurope.com

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title