Annons

PLM: Varför köper Dassault upp resterande ägandet av molndatabas-företaget NuoDB?

En traditionell karaktäristik av Dassault Systemes är att man hos sina kunder helst vill kontrollera så mycket som möjligt av kedjan som tillhör PLM-stödet, från 3DEXPERIENCE-plattformen och dess appar, som CATIA, ENOVIA, SIMULIA, DELMIA och andra, till molnlösningarna. Detta är i sig ur affärsmässig synvinkel inte så märkligt. Ju mer man kan erbjuda kunderna själva, desto mer av kundernas affärer på PLM-området kan man kapa åt sig. Generellt är detta något som de flesta aktörerna på PLM-banan strävar efter. Men man gör det mer eller mindre uttalat.

OUTSCALE PRIORITERAT FÖRE AWS
När det gäller Dassault är detta drag mer uttalat än hos andra. Det gör att man inte sällan utvecklat en viss slutenhet relativt både konkurrenter och kunder.
Av något skäl ser det nu ut som man tycker sig behöva hela ägandet av NuoDB. Exakt vilka framgår inte av pressmaterialet. Det öppnar för spekulationer och skälen kan vara flera: Det kan t ex handla om Coroneffekter som påverkat försäljningsvolymerna, det kan vara att man vill förstärka ägandet för att utveckla och behålla en viss slutenhet i molnarkitekturen.
Flera bedömare har pekat på att Dassault kan behöva byta ut, eller på annat vis gradera upp MatrixOne-tekniken från 2000-talet – som till delar fortfarande finns kvar i 3DEXPERIENCE-plattformen – och skapa ett mer modernt, molnvänligt och skalbart databaslager.
En kvalificerad gissning är att man också i molnet vill underbygga den mer slutna strategin genom skarp teknologi. Ett sannolikt scenario är att köpet av NuoDB kommer att fördjupa användningen och integrationen av NuoDBs teknologi och att man fortsätter att driva fler affärer till Outscale och färre till AWS. Man kan därmed hålla fler affärer under intern kontroll. Dassault tar för närvarande primärt sina molnkunder till Outscale först och sedan AWS.

Traditionellt har relationsdatabaser utformats för uppskalningsarkitekturer. För att stödja fler klienter eller högre genomströmning krävs en uppgradering till en större server. Fram till nyligen innebar detta, att implementera en läs- och skrivskalningsarkitektur, antingen krävde en NoSQL-databas och att man övergav traditionella relationsdatabasfördelar eller att man förlitade sig på ”skärning” och explicit replikering. Se där skälen till NewSQL-rörelsen och i slutänden också vad som ledde till dagens moderna ”elastiska SQL” -databaser. NuoDB är en elastisk SQL-databas, utformad med utmaningar för distribuerad applikationsdistribution.

SQL OCH RELATIONSDATABASER
Allmänt kan man hur som helst notera att SQL står för Structured Query Language och är ett datorspråk utformat för att hantera och hämta data i en relationsdatabas. Relationsdatabaser lagrar och ger åtkomst till data som är relaterade till varandra via ett unikt ID. På sista raden landar det i att där finns lösningar som fastställer relationerna mellan datapunkter.
Hur hänger detta samman med CAD- och PLM-världen? Ta exemplet där CAD-data lagras i ett PDM-system tillsammans med andra dokument i ett centralt valv; oftast handlar detta då om en relationsdatabas. Denna hanterar kostrt sagt alla filer och referenser, deras kopplingar till varandra, behörigheter, arbetsflöden och så vidare.
Denna sorts relationsdatabaser har funnits sedan 1980-talet och vanligtvis då legat i stora datacenter, bakom starkt skyddade brandväggar. Därmed har man uppnått goda säkerhetsnivåer. Men den som har ambitioner att nu ta sig upp i molnet med denna databas och en bibehållen säkerhetsnivå kommer att möta vissa problem, menar PLM-kommentatorn Monica Schnittger i en bloggpost. Hon fortsätter:
Här hävdar nu NuoDB att de med sina lösningar möjliggör, ”flytt av uppdragskritiska applikationer från äldre databaser till moderna arkitekturer, så att … organisationen kan dra nytta av de konkurrensfördelar som uppnås genom molnanpassning.”
Dessa kapabiliteter verkar kunna komma väl till pass för kunder som vill flytta relationsdatabaser från lokala arkitekturer till molnet, och kommer att kunna hjälpa Dassault Systemes vidare i de spår man valt att attackera molnet.

TILLVERKNINGENSFÖRETAGEN ÄR
TRADITIONELLT EN ANING ”MOLNRESISTENA”
Att vara helt moln-nativ betyder en omprövning av de grundläggande faktorerna i hur CAD eller PLM-systemen lagrar och får åtkomst till data. Inte minst har prövningarna under Covid-19-krisen, med allt fler distansarbetande medarbetare i produktutvecklingsorganisationerna, visat att alla kan arbeta effektivare om man enkelt kan komma åt de data som behövs, oavsett var vi är, när vi är där och vilken typ av arbetsenhet vi använder.
När nu många av de traditionellt lite ”molnresistenta” tillverkningskunderna i allt större omfattning tycks vara beredda att satsa på denna plattformsteknik får vi åtminstone delvis en förklaring till DS’ köp av hela NuoDB. Som tung leverantör av PLM-verktyg och datahanteringslösningar till denna industri, och andra segment också förstås, gäller det att ha verktyg som kan hjälpa dem att fånga upp efterfrågan och som kan hantera flytten upp i molnet. NuoDB’s lösningar kan vara en del i detta.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title