DALE TUTT, VP Siemens Digital Industries Software: ”Den industriella metaversen är betydligt mer än...

Vi lever i en teknologiskt explosiv utvecklingsera. "I alla branscher navigerar företag i en period av ökat tryck, i en blandning av osäkerhet och möjligheter. Förekomsten av smarta och uppkopplade produkter i många branscher har fortsatt att växa i takt med att företag försöker förbättra funktionalitet och användarupplevelse genom mjukvara och elektronik, och ett ökat intresse för hållbara lösningar. Samtidigt skapar utmaningar relaterade till försörjningskedjans hantering, arbetskrafts-dynamik och hållbar innovation en viss osäkerhet, men också möjligheter för företag att vinna konkurrensfördelar genom kreativa lösningar. Dessa påfrestningar, utmaningar och de möjligheter de skapar driver företag att förnya sig både i hur de fungerar och vad de erbjuder marknaden.”
Det finns onekligen en intressant spännvidd i den fond till dagens utveckling som veckans gästkrönikör, Dale Tutt, VP med ansvar för industriell strategi inom Siemens Digital Industries Software, målar upp. Men hans konklusion är att den som navigerar klokt i det landskap som nu tar form har alla möjligheter att bli unikt stark:
”För att blomstra i framtiden är det avgörande för företag att bli mer motståndskraftiga, smidiga och anpassningsbara till dynamiska förhållanden. Detta är möjligt genom en digital transformationsstrategi som utnyttjar nyckelteknologier inklusive den omfattande digitala tvillingen, mjukvaru- och systemteknik, informations- och operativ teknik (IT/OT) konvergens, och artificiell intelligens (AI) och den industriella metaversen – som var och en utgör en aspekten av digital transformation.”
Att bemästra och syntetisera dessa teknologier kommer att göra det möjligt för företag att gå vidare på sina digitala resor, uppnå högre nivåer av mognad för digital transformation och möjliggöra kraftfulla funktioner som AI-driven generativ design och optimering med sluten slinga, menar han.
I dagens artikel dyker Tutt djupare in i den industriella metaversen och hur den kan visa sig vara den mest transformerande i hur företag bedriver sin verksamhet. Den industriella metaversen fortsätter att visa potential för att återuppfinna hur produkter designas, tillverkas och underhålls. Den kombinerar den fysiska grunden för den omfattande digitala tvillingen med de imponerande visualiseringarna av metaversen för att skapa en delad och omslutande miljö där lärandet går snabbare och mer intuitivt, designkoncept är lättare att förstå och där nya idéer kan undersökas snabbt och grundligt för att driva innovation för framtiden. Kort sagt, den industriella metaversen är mer än CAD i VR.
Klicka på rubriken för att läsa hela Dale Tutts gästkrönika på PLM&ERP News.

AI-event på Chalmers samlade tillverkningsindustrin:”Alarmerande behov av kompetent personal” – Kan mikrolärande vara en...

Professor JOHAN STAHRE: ”KOMPETENSFRÅGAN måste hanteras HÄR och NU!"
Hur kan generativ AI förstärka medarbetarna och förbättra arbetsmiljö? Är AI svaret på de många utmaningar tillverkningsindustrin står för? Varför är det viktigt med kompetenshöjning och fortbildning och hur kan man säkerställa att företagets AI-strategi involverar hela verksamheten? Detta var några av de frågor som diskuterades under eventet ”AI in Manufacturing at Chalmers” som anordnades av PTC, Microsoft och Chalmers i Stena Industry Innovation Lab, med presentationer från bl a SKF, AI Sweden, PTC och Microsoft.
Fokus för eventet var det skriande kompetensbehovet och bristen på folk inom tillverkningsindustrin och hur generativ AI kan förstärka den mänskliga förmågan och göra medarbetare mer effektiva, bland annat genom att fokusera på relevanta uppgifter och utnyttja sin kompetens och kunskap på bästa sätt.
Många organisationer inom tillverkningsindustrin står idag inför dubbla utmaningar; dels att kompetensutveckla sin personal och samtidigt lära sig att utnyttja kraften i AI på bästa sätt. Professor Johan Stahre på Chalmers lyfte under sin presentation också det faktum att nästan åtta av tio svenska företag, 77 procent, har problem att hitta kompetent personal:
- Bristen på kompetens inom tillverkningsindustrin är något som behöver hanteras här och nu. Vi upplever redan ett alarmerande behov av kompetent personal, och det kommer att växa under de kommande åren i takt med att tekniken utvecklas, den arbetande befolkningen åldras snabbt och de unga blir allt färre.
Dr Elisa Roth, medgrundare och VD för Augmented Industries, var inne på samma tema, men diskuterade i detta en intressant lösning: ”microlearning”, mikrolärande:
- Så mycket som 70 procent av de färdigheter som krävs inom tillverkningsindustrin kan läras ut med hjälpa av ”microlearning”, sa hon bland annat. Men vad är mikrolärande?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News om detta och om eventet som av medarrangören PTCs nordenchef, Filip Ståhl, betecknades som mycket viktigt för tillverkningsindustrins utveckling och framtid:
- Vi vet långt ifrån allt gällande AI och den nya tekniken idag. Men vi lär oss mer för varje dag, inte minst av varandra - något som styrker vikten av event som detta. Att branschen får möjlighet att komma samman och diskutera utmaningar, men också de otroligt många möjligheter den nya tekniken erbjuder i samverkan med oss människor, är oerhört viktigt för tillverkningsindustrins utveckling och framtid, summerade Filip Stål.
Klicka på rubriken för att läsa om bl a SKFs Magnus Wahlgård, Microsoft Automotives Caroline Atelius och PTCs Pawel Dabrowskis synpunkter på PLM&ERP News.

Elektrisk mobil drivteknik: Siemens köper EBM-PAPST verksamhet

Motordrivna mobila industriella lösningar börjar bli ett allt viktigare inslag i modern global tillverkningsindustri. De spelar kort sagt en nyckelroll inom fabriksproduktion och området IDT, Industriell DrivTeknik, växer i betydelse parallellt med mobilitets-lösningarnas expansion. Detta hänger samman med att den moderna typen av intelligenta och integrerade mekatroniska drivsystem stöder automatisering och digitalisering av egentligen alla sorters produktionsprocesser. Marknadsmässigt är detta alltså en trend med tung kommersiell potential, inte minst relaterat till expansiva områden som batteridrivna lösningar inom såväl intralogistik som mobila robotlösningar.
Sett i detta perspektiv är Siemens AGs i förra veckan annonserade köp av EBM-PAPSTs IDT-delar ingen överraskning. Siemens är redan framstående på mobilitets-området, men med köpet av dessa bitar - och med det tillskott på 650 kompetenta IDT-specialister som förvärvet för med sig - stärker man sin position ytterligare. Inte bara teknologiskt för att EBM-PABST har en intressant och innovativ lösningsportfölj, utan också för att man på köpet får tillgång till en potent kundportfölj.
Verksamheten inom EBM-PAPSTs industriella drivteknik inkluderar intelligenta, integrerade mekatroniska system inom skyddsområdet för extra låg spänning och innovativa rörelsekontrollsystem. Dessa system används i frigående förarlösa transportsystem. Det planerade förvärvet kommer att komplettera Siemens Xcelerator-portföljen och stärka Siemens position som en ledande leverantör av lösningar för flexibel produktionsautomation, konstaterar Cedrik Neike, styrelseledamot för Siemens AG och CEO för Digital Industries:
- Så är det, säger han i en kommentar. Bolagets innovativa portfölj av mekatroniska drivsystem och dess högkvalificerade personal passar utmärkt för Siemens. Förvärvet kommer att göra det möjligt för oss att göra nya affärer och har dessutom en stor kundpotential på den snabbt växande marknaden för intelligenta, batteridrivna drivlösningar mobila robotlösningar.
Genom deras användning i mobila robotar och förarlösa transportfordon, samt inom automatisering av hjälpprocesser, är de en viktig hävstång för större flexibilitet och produktivitet. Av denna anledning förväntas hög marknadstillväxt i detta marknadssegment. Integrationen av IDT-portföljen i Siemens befintliga automationsportföljen och utnyttjandet av Siemens globala försäljningsnätverk kommer att öppna upp ny marknadstillgång och generera betydande affärspotential inom området flexibel och autonom fabriksautomation.
Transaktionen ska vara slutförd i mitten av 2025, med förbehåll för nödvändiga godkännanden för utrikeshandel och fusionskontroll. IDT-verksamheten inom EBM-PAPST är belägen i St. Georgen och Lauf an der Pegnitz, Tyskland, och i Oradea, Rumänien.
Någon köpeskilling avslöjas inte i pressmaterialet.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

About Ansys’ och NVIDIA’s Plans to Pioneer the Next Era of Simulation, Analysis and...

What is more efficient for simulation and analysis work: GPUs (Graphics Processing Units) or CPUs (Central Processing Units)? The question is of some interest, not least when AI is now making a broad entry into product development. Ultimately, the capacity to process heavy data volumes is critical to speed, capability and quality in simulation. According to research (2022) by the consultant Jon Peddie Research (JPR) regarding CAE and, among other things, the use of GPUs, the general opinion among industry players such as Altair, Ansys, Dassault, Hexagon and Siemens Digital Industries Software was that GPUs outperform CPUs by many multiples. In and of itself then depending on the work tasks. Despite this obvious advantage, some engineers were concerned that what is gained in speed may be lost in accuracy. However, according to the interviews conducted by JPR in the report entitled, "Accelerating and Advancing CAE", this is a so far unproven concern. Instead, developers and their customers found that results from GPU-accelerated calculations are as accurate as those performed on CPU-based solvers, but significantly faster. Additionally, several stakeholders believed that the ability to perform more iterations results in better solutions and enables more designers to benefit from simulation earlier in the design process.
This is said as a background to last year's "NVIDIA boom" among the PLM and sub-PLM developers. For example, we have talked about Siemens Digital Industries' Omniverse collaboration and, most recently, SAP's AI partnership around language models (LLM) in NVIDIA AI Foundry and the new NVIDIA NIM Microservices. But there is more to come, this time related to the PLM and CAE domain. Here, Ansys has now announced several new collaborations with NVIDIA, the company that invented the GPU, which it launched back in 1999 - in the form of the integrated graphics processor unit, the Nvidia GeForce 256 DDR. Roughly speaking, this can be considered a starting point for the era of modern AI under the "direction" of NVIDIA. Today, they are also behind much of what happens in industrial digitization, including PLM and ERP.
In connection with the company's GTC event this week, we have for example seen several players in the PLM arena launch collaborations with NVIDIA, not least in relation to NVIDIA Omniverse and digital factory development. One of the more interesting ones is that of Ansys, which announced that it will collaborate with NVIDIA on accelerated computing, advanced 6G communication systems, AI-infused simulation solutions, autonomous vehicles, digital twins, enhanced graphics and visual rendering. "Within the dynamic realm of NVIDIA Omniverse, our visionary customers can drive innovation, bridge virtual and physical realities to shape tomorrow's technologies and help solve the most pressing technological challenges of our time," commented Ajei Gopal, CEO and president of Ansys.
But what does the collaboration entail in more detail? Click on the title to read more on PLM&ERP News.

Om Ansys’ och NVIDIA’s pionjärplaner på nästa generations simulering, analys och AI

Vad är effektivast för simulerings- och analys-arbete: GPUer (Graphics Processing Units) eller CPUer (Central Processing Units)? Frågan är av ett visst intresse, inte minst när AI nu gör ett brett inträde inom produktutvecklingen. På sista raden är kapaciteten att processa tunga datavolymer av avgörande betydelse för både snabbhet, kapabilitet och kvalitet inom simuleringsområdet. Enligt en undersökning (2022) av konsulten Jon Peddie Research kring CAE och bl a användningen av GPUer var den allmänna meningen bland branschspelare som Altair, Ansys, Dassault Systèmes, Hexagon and Siemens Digital Industries Software att GPUer överträffar CPUer med många multiplar. I och för sig då beroende på de specifika arbetsuppgifterna. Men trots denna uppenbara fördel var vissa ingenjörer oroade över att det man vinner i speed möjligen förloras i precision. Men enligt de intervjuer som JPR genomförde i undersökningen betitlad, ”Accelerating and Advancing CAE”, är detta dock en hittills obevisad oro. Utvecklare och deras kunder upplever istället att resultaten från GPU-accelererade beräkningar är lika exakta som de som utförs på CPU-baserade lösare, men betydligt snabbare. Dessutom menade flera aktörer att möjligheten att utföra fler iterationer landar i bättre lösningar och gör det möjligt för fler designers att dra nytta av simulering tidigare i designprocessen.
Detta sagt som bakgrund till det senaste årets NVIDIA-boom bland PLM- och sub-PLM-utvecklarna. Vi har i ett par artiklar berättat om t ex Siemens Digital Industries Softwares Omniverse-samarbete och nu senast SAPs AI-partnerskap kring språkmodeller (LLM) i NVIDIA AI Foundry Services och nya NVIDIA NIM Microservices. Men det kommer mera, denna gång relaterat till PLM och simulerings- och analys-domänen. Här har nu CAE-marknadsledaren Ansys annonserat flera nya samarbeten med NVIDIA, detta den grafiska processorenhetens uppfinnarföretag, alltså GPUn, som man lanserade redan 1999 – i form av den integrerade grafiska processorenheten, Nvidia GeForce 256 DDR, som lite stiliserat kan betraktas som en slags startpunkt för eran av modern AI och NVIDIAs lösningar. Idag underbygger NVIDIAs lösningar mycket av det som händer inom den industriella digitaliseringen på alla marknader, PLM och ERP inkluderat.
I samband med bolagets GTC-event under veckan har vi alltså fått se flera aktörer på PLM-arenan lansera samarbeten relaterat till NVIDIA, inte minst då relaterat till NVIDIA Omniverse och digital fabriksutveckling. Ett av de mer intressanta i sammanhanget är partnerskapet med Ansys, som meddelar att bolaget kommer att samarbeta med NVIDIA kring accelererad datoranvändning, avancerade 6G-kommunikationssystem, artificiell intelligens (AI)-infunderade simuleringslösningar, autonoma fordon, digitala tvillingar, förbättrad grafik och visuell rendering.
”Inom den dynamiska sfären av NVIDIA Omniverse kan våra visionära kunder driva innovation, överbrygga virtuella och fysiska verkligheter för att forma morgondagens teknologier och hjälpa till att lösa vår tids mest pressande tekniska utmaningar," kommenterar, Ajei Gopal, CEO och koncernchef på Ansys.
Men vad går samarbetet mer detaljerat ut på? Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

AI inom ROBOTICS: ABB tar sats för att möta ökad efterfrågan på mobila lösningar...

MOBILA ROBOTAR FÖRVÄNTAS VÄXA MED 20% OM ÅRET TILL 2026. Det är förstås utsikter som kan få vilken tillverkare av relevanta lösningar inom robot-området på ett strålande humör. ABB Robotics är en av de mer framstående spelare på gebtitet och idag presenterar man den första autonoma mobila roboten Flexley Tug T702, som är utrustad med den AI-baserade navigeringstekniken Visual SLAM och den nya programvaran AMR Studio. Med dessa i handen kan t o m nybörjare på robotar enkelt programmera och köra hela flottor av mobila robotar. De nya funktionerna gör det enklare att konfigurera roboten och drifttagningstiden kan minskas med upp till 20 procent. Detta banar väg för en arbetsplats där intelligenta robotar arbetar autonomt i en verklighet med stor brist på utbildad arbetskraft.
- Efter vårt förvärv av Sevensense i januari är jag glad att kunna erbjuda vår första AMR med AI-baserad Visual SLAM-teknik och AMR Studio. Kombinationen av mobila robotar och ledande AI-driven navigationsteknik ger oöverträffad flexibilitet och skalbarhet inom intralogistik för ABB:s kunder, i en miljö som går från linjär produktion till dynamiska tillverkningsnätverk, säger Marc Segura, chef för ABB Robotics. Han tillägger: ”AMR T702 passar perfekt till en lång rad olika branscher, som fordonsindustrin, dagligvaror och logistik, i synnerhet stora, livliga lager och distributionscentraler där miljön hela tiden förändras”.
Dagens tillkännagivandet kommer efter förvärvet av det schweiziska startup-företaget Sevensense i januari där ABB fortsätter att utvidga portföljen för att möta den växande marknaden för mobila robotar, som förväntas växa med 20 procent i årlig tillväxttakt fram till och med 2026, från 5,5 miljarder dollar, moltsvarande drygt 56 miljarder kronor, till 9,5 miljarder dollar, motsvarande nära 100 miljarder kronor.
Genom att kombinera AI och 3D-vision gör Visual SLAM-tekniken det möjligt för AMR-system att fatta intelligenta beslut och att skilja på fasta och rörliga objekt i dynamiska miljöer. Med Visual SLAM-teknik (Visual Simultaneous Localization and Mapping) kan robotarna skapa en karta som används för att operera självständigt, något som minskar drifttagningstiden från veckor till dagar och gör det möjligt att köra robotarna i mycket komplexa, dynamiska miljöer mitt ibland människor. Kartorna uppdateras ständigt och delas mellan robotarna, vilket ger omedelbar skalbarhet som inte stör verksamheten och ökad flexibilitet jämfört med andra navigeringstekniker.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

”VISIONÄR TOPPAKTÖR INOM IoT”: Telenor får goda betyg av Gartner, men halkar ur ledarkategorin...

Har bl a VOLVO, SCANIA och HUSQVARNA på KUNDLISTAN. En i nordiskt perspektiv intressant IoT-nyhet är att Telenor Group med goda resultat nyligen uppmärksammats i två färska utvärderingar från respekterade analytikern Gartner.
I den första - Gartners s k Magiska Kvadrant för tjänsteleverantörer – har man positionerings-mässigt placerats som sjua efter aktörer som bl a topptrion Vodafone, AT&T och Telefonica. I denna 2024 års ”Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide Report”, som utvärderingen är betitlad, placeras bolaget som toppaktör i den visionära kategorin, strax under ledarkategorin.
I den andra rapporten, publicerad en vecka senare, kallad "Critical Capabilities for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide," får man också goda omdömen och rankas bland de tre bästa för följande användningsfall: “Managed Complex and Diverse IoT Connectivity”, “Managed Connected Consumer Products and Services”, och “Managed Connected Commercial Products and Services.” Enligt Gartner ska denna andra utvärdering ses, ”som en viktig följeslagare till Gartner Magic Quadrant.” Detta för att den ger Gartners kvadrant-metodik djupare insikt i leverantörers produkt- och tjänsteerbjudanden genom att den utökar analysen i "the Magic Quadrant." Analytikern rekommenderar i detta att man använder den här forskningen för att ytterligare undersöka produkt- och tjänstebetyg baserat på nyckelfunktioner för viktiga, differentierande användningsfall.
Åter till den Magiska Kvadranten 2024 (men daterad december 2023)så innebär årets placering som visionär topp dock att bolaget halkat ner från sin tidigare placering i ledarkvadranten. Men man ligger fortfarande i toppskiktet, på gränsen mellan ledarkategorin och den som omfattar visionärer. Det är hur som helst en hög placering och det är sjunde gången som Telenor listas i undersökningen. Klart är också att man är den enda nordiska operatören som finns med bland rapportens 16 utvärderade leverantörer.
När Mats Lundquist, CEO för TelenorConnexion, som hanterar IoT-området i gruppen, kommenterar rapporten är han nöjd:
- Ja, vi är stolta över att för sjunde året i rad uppmärksammas av Gartner i 2024 års Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, säger han och påpekar att det gäller en global utvärdering. ”Vi menar att detta bevisar att vi har varit framgångsrika i vårt åtagande att leverera utmärkt kvalitet och service till våra kunder över hela världen.”
Gartner beskriver företag i den s k ”Visionaries-kvadranten”, som Telenor toppar, så här: "Visionärer har en tydlig bild av marknadens krav och riktning. De fokuserar på att tillhandahålla en bredare värdekontinuum för att möta framtida marknadsbehov och effektivt merförsäljning och korsförsäljning inom sin installerade bas genom förtroende och förlängning av igenkännbart, iterativt värde.”
Bland Telenors IoT-kunder finns företag som Volvo, Scania och Husqvarna.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ETT PARTNERSKAP MED UDD: Men utan PLM-mjukvaror som Siemens Xcelerators skulle NVIDIA Omniverse stå...

En av de senaste årens mest omtalande och snabbväxande teknologier är NVIDIAs Omniverse och när bolaget i dagarna genomför sitt NVIDIA GTC-event är det många som passar på att sola sig i glansen med spännande lösningar relaterat till denna teknologi.
En särskilt intressant nyhet är i ett tillverkningsperspektiv den nya produktlanseringen från Siemens Digital Industries Software och NVIDIA, som knyter ihop Siemens Xcelerator-plattformen med NVIDIA Omniverse Cloud API för att bygga samverkande, fysiskt baserad realtidsvisualisering driven av generativ AI direkt inne i Teamcenter X.
- Vi kommer att revolutionera hur produkter och upplevelser designas, tillverkas och servas. På vägen till den industriella metaversen, gör denna nästa generation av industriell programvara det möjligt för kunder att uppleva produkter som de skulle göra i den verkliga världen: i kontext, i fantastisk realism och – i framtiden – interagera med dem genom naturligt språkinmatning, kommenterade Roland Busch, koncernchef för Siemens AG, saken.
Men vad är egentligen NVIDIAs Omniverse-lösning? Och vad betyder PLM- och sub-PLM-utvecklarnas mjukvaror i sammanhanget? Bygger man digitala tvillingar i Omniverse-lösningen?
Man kan ibland av kommunikationen från NVIDIA få intrycket av att det är en plattform där man kan bygga digitala tvillingar och simulera 3D-modeller på Omniverse-plattformen, men detta är nu en sanning med modifikation, t o m lite missvisande. Det är snarare så att NVIDIA Omniverse i första hand är en visualiserings- och samverkanslösning. Plattformen är kort sagt en multi-GPU (Graphic Processing Unit)-lösning, ett i och för sig ovanligt avancerat och kapabelt grafikoperativ-system med APIer, eller kopplingar till i dagsläget det bästa och det mesta av mjukvaror från PLM-företagen. Tittar man på HG Insights lista över till Omniverse-anslutna teknologier så handlar det i dagsläget om en ökande rad mjukvaror från flera av de större CAx-leverantörerna; allt från Autodesks-, Ansys-, och Altairs lösningar till de stora PLM-utvecklarnas, Siemens Digital Industries-, Dassault Systemes- och PTCs cPDm-mjukvaror. Utan PLM- och sub-utvecklarnas CAx-mjukvaror skulle den stå sig slätt; det är först i kombination med deras plattformar och teknologier som Omniverse kommer till sin rätt. Det som är avgörande för kvaliteten, exaktheten och kapabiliteten i vad man kan göra i Omniverse är alltså i stora stycken fortfarande relaterat till vad respektive PLM- och sub-PLM-mjukvaror är kapabla till. Detta betyder t ex att kapaciteten i Siemens Xcelerator-plattform, med appar som NX CAD, simuleringsmjukvarorna på Simcenter-plattformen, och cPDm-ryggraden Teamcenter är avgörande för vad man kan få ut av NVIDIA Omniverse-teknologin.
Ett exempel är att Mercedes-Benz använder Omniverse-tekniken i sitt digitala fabriks-projekt i ungerska Kecskemét, där bolaget skapat en digital version av anläggningen. De digitala tvillingarna och 3D-modellerna produceras av Mercedes produktutvecklings-system som sedan 2015-2016 bygger på Siemens Digital Industries Softwares PLM-plattform med lösningar i det som idag är Xcelerator-portföljen – t ex med Teamcenter som dataryggraden i cPDm-installation (collaborative Product Definition Management) och flaggskeppet NX CAD för att producera avancerade 3D-modeller, etc, applikationer.

Kombinationsprogram med arbete- och utbildning på Högskolan Väst stöder omdaningen av industriell produktframtagning

TEKNIKOMVANDLINGEN ställer nya krav på INDUSTRIELLT LEDARSKAP och kompetens. Produktframtagningen förändras idag radikalt och ingen behöver tvivla över att nya kunskaper och metodiker är nödvändiga för att möta utvecklingen. Teknologibitarna är en sida av detta, men effekterna gör sig också påminda på affärsutvecklingssidan och hur företagen leds. Hur man möter detta innehåller många aspekter, varav utbildningsområdet är en av de viktigare. Här har Högskolan Väst, med sin närhet till det västsvenska industriklustret, påfallande ofta varit på hugget och man har utvecklat ett nära samarbete kring forskning och utveckling med många av företagen i klustret.
2023 startade Högskolan Väst t ex ett nytt utbildningsprojekt, KOLS, Kompetensutveckling för Organisering och Ledning av ett digitaliserat och hållbart Samhälle. I detta är kompetensutveckling för industrins ledare och medarbetare i fokus. Syftet är att lokala och regionala företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på en global arbetsmarknad även i framtiden. Ett av företagen som deltagit i utvecklingen av de nya kurserna är GKN Aerospace i Trollhättan.
– Vår verksamhet är ständigt under utveckling, förändring och förbättring. Vi genomför just nu en stor tekniksatsning på GKN Aerospace som innebär att vi ska producera flygmotorkomponenter på ett nytt sätt. Det är en naturlig del att vi ser över, anpassar och fortsätter att utveckla arbetet med alla delar i verksamheten, även de ”mjuka delarna”, som exempelvis hur vi leder och organiserar arbetet med utveckling, säger Christopher Sörensen, Manager Learning & Development, på GKN Aerospace.
Sörensens uttalande är mycket intressant, inte minst för att detta globala bolag nyligen berättade att man satsar nära 600 miljoner kronor på att med toppmodern teknik ta en ledande position inom hållbar produktion. Detta genom att satsningar på att industrialisera additiv tillverkning. Målsättningen är att uppnå betydande vinster genom minskad användning av råmaterial med upp till 80 procent. Den nya tillverkningsmetoden möjliggör ny effektivare design för framtidens motorer och kommer etableras i Sverige på GKN Aerospace fabrik i Trollhättan, med start nu under 2024. Att istället för att subtrahera, ta bort material, bygga upp dessa komponenter med 3D-printingteknologi kräver industrialisering av additiv, 3D-printteknik. Nya kunskaper behövs och anpassade utbildningsprogram kan betyda mycket när ledare och medarbetare ska sjösätta det nya.
Detta exempel illustrerar hur ny hållbar teknologi snabbt kommer att ta plats och för med sig en transformation som ställer nya krav på teknologikompetens, organisation och ledning. Hur tar man sig framåt i detta?
GKN Aerospace är inte ensamma om att delta i Högskolan Västs satsning, tillsammans med elva industriföretag utvecklar man kurser designade för personal som vill kombinera studier med arbete.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PTCs Onshape fortfarande i topp bland de snabbast växande CAD/PDM-plattformarna

MÖT OCKSÅ den högteknologiska tillverkaren som VÄSSADE PRODUKTUTVECKLINGEN och SPARADE HUNDRATUSENTALS KRONOR på Onshape-investeringen. Den uppåtpekande kurvan fortsätter för PTCs molnbaserade CAD- och PDM SaaS-programvara Onshape (Software-as-a-Service). Lösningen, som köptes 2019 av SOLIDWORKS grundare Jon Hirschtick ‘et alliances’, verkar ha utvecklats utmärkt både teknologiskt och kommersiellt under åren i PTCs händer. Teknologiskt eftersom den kontinuerligt förses med nya integrerade lösningar. Kommersiellt eftersom få andra CAD-PDM-program kan matcha förra årets 23-procentiga tillväxt på den professionella användarnivån.
Dagens Onshape är en kraftfullt expanderande CAx- och PLM-plattform när det gäller kapacitet och samarbetsfunktioner. Bland det som ingår för dem som behöver orkestrera en kapabel digital produktutvecklings-apparat på midmarket-nivå är inbyggt PDM-system, färdiga anslutningar till Arena PLM, och även helt integrerade moduler för saker som simulering och analys (Onshape Simulation), kretskortsdesign ( PCB Studio), CAM (CAM Studio), rendering (Render Studio), AR (Augmented Reality) och annat.
I det senare fallet är den nya Onshape Vision-appen, utvecklad inom ramen för Apple Vision Pro-konceptet, ett anmärkningsvärt framsteg. Detta förvandlar platta datorskärmsmodeller till virtuella 3D-produkter i naturlig storlek, från smarta klockor och industriella produktionsmaskiner till bilar och bussar, som teammedlemmar kan dela, hålla, dra isär och inspektera som om de vore fysiska komponenter.
En tung poäng är att allt detta är tillgängligt via en enda webbläsare i molnet; tillgängligt när som helst, var som helst. Inga program-nedladdningar och installationer av komplex mjukvara och infrastruktur behövs. Du prenumererar på detta för en fast månadskostnad enligt SaaS-konceptet.
Dessa bitar har också börjat få bra kommersiell dragkraft – Onshape-plattformen växer på proffs-användarnivå mer än konkurrerande lösningar i relativa termer. Från 2021 till 2023 har man gått från cirka 16 000 användare till över 27 000. Bara under 2023 ökade antalet professionella användare med cirka 23 procent enligt Griffin Securities mjukvaruanalytiker, Jay Vleeschhouwer.
Oavsett detta ser framtiden ljusare ut av ett annat skäl: Onshape har för närvarande 3,4 miljoner utbildningslicenser igång och den genomsnittliga nedladdningsfrekvensen är 50 proicent högre än den var för bara två år sedan. Det betyder att vi med tiden får en generation av unga användare som inte är vana vid något annat än att ha tillgång till sina designverktyg på ett ställe och att fritt kunna dela modeller med vem som helst, som bara behöver ha tillgång till en webbläsare.
I dagens case-artikel ska vi titta på ett användarfall som väl illustrerar värden som Onshape kan tillföra produktutvecklingsarbetet: Det handlar om Withings, en Frankrikebaserad tillverkare av smarta hybridklockor, smarta vågar, blodtrycksmätare, termometrar och sömnsensorer som spårar kondition och hälsa via en mobilapp. Deras produkter säljs i mer än 40 länder. De bytte ut sitt gamla CAD- och PDM-system och investerade istället i Onshapes molnplattform. Resultatet blev att de tekniska processerna vässades betydligt och besparingar på hundratusentals kronor.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title