AWS-rapport: Så resonerar svenska företag kring investeringar i AI – satsningarna förväntas öka med...

I den internationella rapporten Unlocking Ambitions har Amazon Web Services kartlagt de möjliga vinsterna och utmaningarna med AI-teknologi, samt hur attityderna och investeringsviljan till tekniken ser ut i Sverige och andra europeiska länder. 1 000 svenska företag deltog i undersökningen. Enligt rapporten fortsätter Sverige att ligga långt framme på flera punkter, utifrån ett europeiskt perspektiv. Andelen företag som använde minst en AI-tjänst i verksamheten var 31 procent i slutet av 2023, jämfört med 22 procent 2022 – en ökningstakt på 41 procent. De digitala AI-relaterade investeringarna förväntades dessutom öka med 53 procent under 2024.
Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies och målbilder för att stärka EU-ländernas digitala innovation och globala konkurrenskraft.
Det potentiella värdet av den tekniska innovationen är enormt. Utöver att stärka företagens innovationskraft, beräknas de investeringar som pekas ut i rapporten också tillföra värde motsvarande minst 1 292 miljarder kronor till den svenska ekonomin fram till år 2030. Den viktigaste tekniken för att uppnå detta är AI-investeringar. Digital Decade-målen för varje land slår fast att 75 procent av företagen ska tillämpa AI-teknologi inom verksamheten år 2030, och att 80 procent av befolkningen ska ha grundläggande digitala färdigheter.
- Sverige står inför en unik möjlighet. Näringslivet ser den positiva effekten som AI har på deras tillväxt och produktivitet, och förstår vikten av att hantera de utmaningar som bromsar deras digitala resa. För att uppnå AIs fulla potential är det nödvändigt att vi der dem stöd kring digital kompetens och trygga regelverk för att understödja verksamheter i alla former och storlekar, säger Marielle Lindgren, Managing Director Europe North på AWS.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ABB och CERN identifierar energibesparingar på 17,4 % för elmotorer i kyl- och ventilationssystem

Hur mycket energi kan man spara inom kyl- och ventilationssystem drivna av elmotorer? Frågan är förstås hyperaktuell i spåren av klimatproblematiken.
ABB och CERN, den europeiska organisationen för kärnforskning, har studerat saken och identifierat en betydande energibesparings-potential vid ett strategiskt forskningssamarbete som fokuserat på kyl- och ventilationssystem vid ett av världens ledande laboratorier för partikelfysik i Genève i Schweiz. Studien omfattade energieffektivitets-besiktningar och har identifierat en besparingspotential på 17,4 procent på en installerad bas bestående av 800 motorer.
Studien, som genomfördes mellan 2022 och 2023, bygger på ett avtal mellan ABB och CERN. Samarbetsparterna tog fram en plan för att minska energiförbrukningen på anläggningens kyl- och ventilationssystem via datadrivna energieffektivitetsbesiktningar. Man identifierade potentiella årliga energibesparingar på upp till 31 GWh. Om besparingarna uppnås skulle det räcka till att strömförsörja över 18 000 hushåll i Europa och minskade koldioxidutsläpp med 4000 ton, vilket motsvarar att plantera över 420 000 träd.
Energieffektivitets-besiktningar fungerar så att man utvärderar prestanda och effektivitet hos motorerna baserat på deras driftdata. Besiktningarna hjälper stora anläggningar som CERN att identifiera de viktigaste energibesparingsmöjligheterna i hela den installerade basen av motorer. Experter från CERN och ABB har gjort bedömningar av en mängd olika data från motorer i olika typer av kyl- och ventilationsapplikationer. De har kombinerat data från flera olika källor, inklusive digitalt uppkopplade motorer, CERNs SCADA-system samt data som insamlats direkt från pumpar, rörledningar och instrument. Experterna har analyserat effektiviteten i hela systemet för att kunna peka ut de motorer som ger de bästa exemplen på energieffektivitetsförbättringar.
I samarbetet med CERN har vi stöttat ambitionen att genomföra fysikforskning med låga koldioxidutsläpp genom att hjälpa dem att uppnå en mer energieffektiv drift i sina kyl- och ventilationssystem, säger Erich Labuda, chef för divisionen Motion Services på ABB, och han tillägger: ”CERN är en institution med en stor installerad bas av motorer och därför är samarbetet ett utmärkt exempel på hur vi kan stötta och göra stor skillnad genom att förbättra energieffektiviteten som en del av omställningen till ett samhälle med lägre koldioxidutsläpp.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Electronics design for a wider market: Renesas acquires Altium to create the complete open...

MANUFACTURES DATA CHIPS for TOYOTA and NISSAN. It is hardly a coincidence that electronics, PCB and IC companies within the EDA (Electronic Design Automation) sphere are making several large corporate purchases right now. The trend over time is crystal clear: Chip manufacturing has become one of the world's most critical technologies over the past decade. The EDA market is actually by far the largest among the sub-PLM segments with a 22.5 percent market share of total PLM investments in 2022. Greater than both cPDm (PDM), 13.9 percent, and Simulation & Analysis, also 13.9 percent. In total, according to analyst CIMdata, companies around the world spent close to 15 billion dollars on the purchase of EDA software and services this year, a figure that is expected to continue to increase strongly in the coming years.
An interesting consequence is that market players are taking positions for a future that requires added capabilities, easier handling and relevance to wider customer bases. The needs are based, among other things, on that products are increasingly equipped with electronics and need more deeply integrated digital solutions to secure functions in ever earlier design stages.
In a short time frame, two major players in EDA, electronics and chip development bought prominent software developers. The perspective looks a little different:
• American Synopsys acquired the market leader in Simulation & Analysis, Ansys. Synopsys focuses on silicon design, verification, intellectual property, software security and quality to the semiconductor design and manufacturing industry.
• Just over a week ago the next big deal came where the Japanese semiconductor manufacturer Renesas buys EDA software developer Altium for $5.91 billion. Renesas thus succeeded in what Autodesk failed to do two and a half years ago. The bid then was 3.9 billion dollars, which obviously was too low.
The backdrop is that Renesas, which manufacturs chips for Toyota and Nissan, already in June announced that it would standardize its entire PCB design (Printed Circuit Boards) on Altium's 365 cloud-based platform . But Renesas has also previously collaborated with Altium, among other things, by publishing all its ECAD libraries on Altium's Public Vault.
Together, the companies now aim to build, under a common vision, a new integrated and open platform for electronics system design and life cycle management, which unites these steps at a system level. The acquisition thus brings together Altium's capabilities on the cloud platform with Renesa's strong portfolio of embedded solutions, which combine high-performance processors and sharp connectivity. An important aspect is also the third-party view: The combination aims to enable integration with third-party vendors across the ecosystem to perform all electronic design steps seamlessly in the cloud.
”With our vision to make electronics design accessible to the wider market to enable more innovation through a cloud-based platform, the combination of Renesas and Altium becomes a perfect foundation,” said Hidetoshi Shibata, CEO of Renesas.
Click on the headline to read more on PLM&ERP News.

Elektronikdesign för breddmarknaden: Renesas köper Altium för att skapa den kompletta öppna molnplattformen för...

Det är knappast en tillfälligheternas trend att elektronik-, PCB- och IC-bolag inom EDA (Electronic Design Automation) just nu köper andra avancerade mjukvaruutvecklare. Man positionerar sig för en framtid som kräver adderade kapabiliteter, enklare hantering och relevans för bredare kundbaser. Behoven baseras bl a på att världens produkter i allt större utsträckning förses med elektronik och behöver djupare integrerade digitala lösningar för att säkra funktionerna i allt tidigare designskeden.
Under kort tid har vi fått se två större aktörer inom EDA, elektronik- och chips-utveckling köpa andra framstående utvecklare av mjukvara. Perspektiven ser lite olika ut: Amerikanska Synopsys köper marknadsledaren på simulerings- och analys-området, Ansys. Och för en dryg vecka sedan kom nästa stora affär där japanska halvledar-tillverkaren Renesas köper EDA-mjukvaruutvecklaren Altium för 5,91 miljarder dollar, motsvarande drygt 60 miljarder svenska kronor. Renesas lyckades därmed med vad Autodesk misslyckades med för två och ett halvt år sedan. Budet då var 3,9 miljarder dollar, vilket alltså var för lågt. Möjligen såg man inom Altium också andra tänkbara begränsningar med Autodesk som ägare; t ex hur kunder med andra system än Autodesks skulle reagera.
Till bakgrunden hör hur som helst att Renesas, som under lång tid tillverkat chips för bl a Toyota och Nissan inom automotive, redan i juni annonserade att man skulle standardisera hela sin PCB-design (Printed Circuit Boards) på Altiums 365 molnbaserade plattform. Men Renesas har även tidigare samarbetat med Altium bl a med att publicera alla sina ECAD-bibliotek på Altiums Public Vault.
Tillsammans siktar bolagen nu på att under en gemensam vision bygga en ny integrerad och öppen plattform för elektroniksystem-design och livscykelhantering, som på systemnivå förenar dessa steg. Förvärvet sammanför alltså Altiums kapabiliteter på molnplattformen med Renesas starka portfölj av inbäddade lösningar, som kombinerar högpresterande processorer och vass uppkoppling. En viktig aspekt är också synen på tredjepartsbitarna. Kombinationen tar sikte på att möjliggöra integration med tredjepartsleverantörer över hela ekosystemet för att utföra alla elektroniska designsteg sömlöst i molnet.
”Elektroniksystemets design- och livscykelhanterings-plattform kommer att leverera integration och standardisering av olika elektroniska designdata och funktioner och förbättrad komponentlivscykel-hantering, samtidigt som den möjliggör sömlös digital iteration av designprocesser för att öka den totala produktiviteten,” skriver man och framhåller helt korrekt värdena med detta; som betydligt snabbare innovation och lägre inträdesbarriärer för systemdesigners.
- Utvecklingsprocesser fortsätter att utvecklas och accelerera. Med vår vision att göra elektronikdesign tillgänglig för den bredare marknaden för att möjliggöra mer innovation genom en molnbaserad plattform, blir kombinationen Renesas och Altium en perfekt grund, säger Hidetoshi Shibata, VD för Renesas i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Volvo Cars, ABB, Atlas Copco och Högskolan Väst utvecklar hållbar metod för storskalig tillverkning...

”FRAMTIDENS ELBILS-BATTERIER ÄR CIRKULÄRA." De senaste årens eskalerande efterfrågan på elbilar har lett till en enorm skjuts för produktionen av bilbatterier – en trend som förväntas hålla i och växa exponentiellt de kommande decennierna. Detta parallellt med att priserna på batterier till fordonsmarknaden trendmässigt gått ner, under det senaste decenniet från 780 dollar per kWh till 139 dollar, enligt Bloomberg New Energy Foundation. Detta är förstås bra och borde med tiden också bättre kunna speglas in i fordonens pris, som inte alls på samma sätt minskat i pris.
Andra viktiga bitar, där utvecklingen också pekar åt rätt håll, eller åtminstone har potential att göra det handlar om miljöproblematiken. En grundläggande fråga är: hur lyckas man säkerställa cirkulariteten i en tillverkningsprocess, som hittills fokuserat mer på att producera nya högpresterande produkter än att optimera deras livscykler?
Högskolan Västs Vivek Patel, docent vid avdelningen för svetsteknologi, koordinerar ett treårigt RISE-projekt där en mer hållbar metod för storskalig tillverkning av batteripack utvecklas tillsammans med industrigiganter som Volvo Cars, ABB och Atlas Copco.
Han menar att det enda sättet att uppnå verklig cirkularitet inom bilbatteriindustrin är att skifta fokus till design som håller för framtida generationer. Särskilt intressant här är fogarna (limmade, mekaniska och termiska) som används för att montera batteripacken. Hittills har de främst utvärderats utifrån egenskaper som prestanda, tillverkningsbarhet och kostnader. Framöver är det avgörande att också ta hänsyn till hur väl de lämpar sig för demontering, återmontering och automatisering.
- En av de största utmaningarna handlar om just fogarna, säger Vivek. Det finns många fogar i ett batteripack. Det är inte lätt att hitta ett sätt att demontera dem utan att äventyra fogen och samtidigt möjliggöra återvinning genom att separera materialen på ett bra sätt.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ERP och kompetensbrist: SAP- och Dynamics-konsulten Implema drar igång karriärväxlingsprogram

SAP och Microsoft Dynamic-konsulten Implema lanserar i dagarna ett intressant karriärväxlingsprogram, kallat Upskill. Om en dryg vecka är de första deltagarna på plats.
Upskill en del i en satsning på att få in fler seniora konsulter, där deltagarna erbjuds en intensiv utbildning till affärssystemskonsult i antingen SAP eller Dynamics365. Programmet i sig är ett utbildningsprogram riktat mot personer som är etablerade på arbetsmarknaden sedan några år, har relevant erfarenhet, men är motiverade att göra något annat. Till exempel kan man ha varit ”super-user” eller avancerad användare i ett affärssystem eller ha arbetat som applikationskonsult i något annat system än SAP eller Dynamics365.
– Det råder kompetensbrist inom IT-branschen och Upskill är en av flera satsningar för att säkra kompetens framåt helt enkelt. Det finns många personer med relevant erfarenhet, som vill göra något annat. Vi ger deltagarna en möjlighet till vidareutveckling och karriärväxling, samtidigt som de för med sig mycket ny kunskap och kompetens från olika områden till Implema. Vi har lång erfarenhet av att genomföra utbildningsprogram, så det här var ett naturligt steg, berättar Kei Buhre, CHRO på Implema.
Implema har ofta tagit proaktiva branschinitiativ på affärssystemområdet. Bolaget är känt för framför allt snabba och effektiva implementationer och transformation av affärssystem, som SAP och Microsoft Dynamics. Bolaget finns idag på tio svenska orter, omsätter 300 miljoner kronor och har 180 medarbetare.
Hur ser programmet ut? Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Bra drag i affärerna: Conscia köper brittisk Cisco-partner inom digital transformation

Det bra drag i affärerna för IT-infrastruktur- och säkerhetsbolaget Conscia, vars fokus ligger på Ciscos tekniska plattformar. Med huvudkontor i Danmark sysselsätter Conscia – som är en Cisco Gold Partner – över 1 000 personer i sex länder och betjänar mer än 1,000 kunder. Dessa inkluderar fem av de sex största nordiska bankerna och tre av fyra sjukhus i Nederländerna. Bolaget levererar lösningar och managerade tjänster 24/7 till kunder med komplexa nätverks-, datacenter-, moln-, IoT- och mobilitetskrav.
Bara i Sverige ökade omsättningen senaste året från 527 till 740 miljoner med 70 miljoner i marginal, drivet av en ökande efterfrågan av managerade tjänster och cybersäkerhet. På koncernnivå ökade intäkterna med 32 % till 582 miljoner euro, motsvarande runt 6,5 miljarder kronor och rörelseresultatet med 24 % till 58 miljoner euro, motsvarande ca 650 miljoner kronor. Strålande affärer alltså, vilket bl a kan relateras till de senaste årens ökande säkerhetskrav och allmänna utveckling mot effektivare hantering av explosivt ökande datavolymer.
Nu blir man ännu större. Conscia meddelade igår att man köper brittiska ITL, tillika en Cisco Gold-partner. Bolagets verksamhet och lösningar stöder precis som köparen digital transformation relaterat till verksamhetskritisk IT-infrastruktur inom nätverk, cybersäkerhet och moln.
– Storbritannien har ett starkt och expansivt ekosystem av teknologier och är en av de största marknaderna i Europa. Genom ITGLs framsynta tekniska kunnande och branscherfarenhet kommer vi att vara väl positionerade för att bidra till regionens fortsatta tillväxt inom IT-infrastruktur och digital transformation. Detta är en betydande milstolpe för Conscia och vi ser fram emot de möjligheter som väntar för alla parter, säger Erik Bertman, CEO för Conscia.
Ingen köpeskilling avslöjas.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Fyra trender som driver framtiden inom low-code: ”Maximerad nytta genom AI”

ServiceNow i Gartners ledarkvadrant, men Siemens MENDIX klar etta.
Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens omformar nu flera branscher och pressar företag att anpassa sig för framtiden. Ett sätt att göra denna anpassning på är genom "reskilling" av anställda, det vill säga upplärning och kompetensutveckling, inom low-code och IT. Low-code innebär att man utvecklar programvarulösningar med hjälp av grafiska användargränssnitt och drag-och-släpp-funktioner snarare än genom att skriva traditionell kod från grunden, även om möjligheten till kodning finns kvar. No-code innebär istället, som det låter, att ingen kodning krävs alls. Vässad skicklighet och kapacitet att hantera detta område ligger högt på priolistan hos de många företag som just nu står inför en brist på kvalificerad personal.
Användningen av low-code/no-code-plattformar i syfte att skapa AI-applikationer ökar. Anledningen till detta är att de gör det möjligt för företag i alla storlekar - såväl som medborgare - att dra nytta av AI utan omfattande programmeringskunskaper. Detta gör det möjligt för företag att förbereda sig på de förändringar som en omfattande automatisering kommer att innebära - och därigenom ta vara på möjligheterna som följer med AI-eran på bästa sätt.
- Trots att experter tror att AI kommer att leda till att vissa jobb försvinner, kommer tekniken också att skapa nya möjligheter. Det går inte att blunda för att vissa yrken kommer att ändra karaktär och att individer kommer att behöva utveckla nya färdigheter för att förbli relevanta på arbetsmarknaden. Genom att jobba med att utveckla anställda och att placera dem i viktiga roller kan organisationer stänga kompetensgapet och bygga en framgångsrik organisation, menar ServiceNow’s Sverige-chef, Victoria Rosell, i dagens artikel, där hon spanat in fyra nyckeltrender kring framtiden för low-code.
Victoria Rosell tillträdde posten som Sverigechef för ServiceNow i september 2023 och kommer dit från IBM, där hon haft en 20-årig karriär.
Till bakgrunden hör att ServiceNow är duktigt i utvecklingen av lågkod-lösningar. Bland annat har man fyra år i rad placerats i analytikern Gartners ledarkvadrant i den s k Magiska Kvadranten, tillsammans med bl a Salesforce och Microsoft. Men klart ledare i 2023 års positionering är Siemens Digital Industries Softwares Mendix-plattform. Inom parentes kan konstateras att Mendix också är särskilt användbar på PLM- och automations-området.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

”Rekordsnabb badutrustning”: ARENA vässar prototypsidan med 3DEXPERIENCE Works, digitala tvillingar och utökad simulering

”Bra exempel på vad DS SOLIDWORKS-användare kan vinna på utveckling i molnet”, säger GIAN PAOLO BASSI. Upptaget bland SOLIDWORKS (SW) användare av bolagets 3DEXPERIENCE Works-plattform börjar ta sig. PLM&ERP News har bevakat frågan sedan de första lite trevade försöken åren runt 2010. Men det har börjat röra på sig ordentligt när det gäller SW-communityn och viljan att flytta upp i molnet och till Dassault Systemes breda PLM- och affärsplattform 3DEXPERIENCE, via 3DEXPERIENCE Works (3DX Works), som kom 2019. "På två år har antalet 3DX Works-användare gått upp med 330%,” sa Dassault's Geo Leader, James Aslin, i vår senaste intervju på området.
När 3DEXPERIENCE World avslutades i förra veckan i Dallas, USA, konstaterade också Dassault’s ansvarige för plattformen, VPn och PLM&ERP News-bekantingen, Gian Paolo Bassi, också att så var fallet. Och man tog dessutom upp en intressant fallstudie: världsledande utvecklaren badkläder och relaterad kringutrustning, Arena. ”Bolaget använder 3DEXPERIENCE Works för att ge sina kunder högpresterande produkter snabbare och mer hållbart,” sa Bassi och konstaterade att Arena därmed var ytterligare ett exempel på produktutvecklare som utökar användningen av SW-applikationer med denna 3DX Works-plattformen.
Vad Arena tagit sikte på, säger Loris Vallesi, Head of IT & Business Solutions, på Arena, är att lägga upp en lösning som ger tillgång till en portfölj av design-, simulerings- och samarbetsapplikationer på molnet som är skräddarsydda för Arenas affärsbehov.
- Med 3DEXPERIENCE Works skapar vi ett ekosystem. Våra designers kan arbeta tillsammans i en enda miljö och snabbt utbyta information, vilket i hög grad hjälper oss att samarbeta med våra partners, säger Vallesi och pekar på framsteg som att man redan kortat ner prototypcykeln, inkluderat tiden till marknaden, för simglasögon med 70 procent.
Med realtidsinformation och feedback i en virtuell samverkansmiljö menar Arenas IT-chef att man kan skapa, testa och optimera digitala tvillingar av produkter med högre kvalitet, samtidigt som man minskar antalet fysiska prototyper, såväl som den tid och de resurser som skulle ha behövts att förbereda dem. Hållbarhetsargumentet alltså, vilket förstås väger tungt i dessa klimatkritiska dagar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Simulation & Analysis: Can Siemens’ new versions of Simcenter Amesim and Flomaster meet the...

PLM&ERP News’ Verdi Ogewell recently teamed up with OLA DAHLIN, executive portfolio developer for SIEMENS SIMCENTER platform. Not without good reasons: Simulation & Analysis continues to be a hot and growing area and as one of the PLM market leaders Siemens Digital Industries Software, invested heavily in this segment. With the Simcenter platform, also part of the PLM portfolio Xcelerator, they have reached a position on the podium of this sub-PLM segment, where they according to analyst CIMdata’s statitics are in a commercially fierce duel with Dassault Systemes for the bronze medal. Through a series of major acquisitions over the past decade, the Simcenter portfolio's modeling and simulation capabilities now span basically all of the major technical domains - mechanics, electrical/electronics, controls and embedded software. This also applies to the multiphysics-based disciplines that must be integrated to partly produce and partly manage today's complex cyberphysical products, systems and systems of systems.
The latter parts are particularly interesting in the light of the recent updates of the Simcenter System Simulation portfolio, which includes the 0D/1D system design and analysis capabilities of Simcenter Amesim, enhanced by the Simcenter Flomaster 1D product for special modeling purposes and analysis of complex piping systems. Other features that can help to enable MBSE (Model-Based Systems Engineering) are Simcenter System Architect and Simcenter Embedded Software Designer (now also part of the Capital E/E Systems Simulation solution).
”A lot has certainly happened in the new versions with new capabilities that help our customers both to become more efficient and to be able to do more advanced analyses,” says Ola Dahlin, and adds that, "it is important for us to continuously develop our products in the direction our users need. These solutions are primarily used in the Aerospace & Defense, Automotive & Transportation and Marine industries, all where many of the engineers who use Simcenter Amesim work. We are talking about operations with many applications at the system level and also with a lot of multiphysics, Simcenter Amesim's parade branch.“
Electrification is a consistent trend for the three industry segments Dahlin mention, where the development and integration of electric powertrains, batteries and complex electrical systems are particularly multi-disciplinary challenges.
How can the new version improvements help in the field of electrification and energy? How is Amesim used? What do the connections between Amesim and Flomaster look like? In what way can Simcenter System Analyst "democratize" the use of simulation models?
PLM&ERP News has looked at this together with Ola Dahlin. Click on the headline to read the full article.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title